Administrație Publică

Hotărârea nr.28 din data de 06.02.2023

februarie 14, 2023

Privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 181 din 18.08.2022 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 97 din 06.05.2022 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 98/25.06.2021 privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 24/17.02.2020 privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 158/28.08.2018 privind aprobarea proiectului  ”Sinaia 3.0 Educație.Social.Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici

                                    CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

Având în vedere referatul de aprobare  nr. 205/16.01.2023 al Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr 209./16.01.2023 întocmit de către Direcția Politia Locala și Serviciul Buget;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile:

– Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România,

– Hotărârii Guvernului nr. 907/ 2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare,

– Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.(2), lit.b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.a) și art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se modifică art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 181/18.08.2022 și se înlocuiește cu:

Art. 1. – Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Sinaia 3.0 Educație.Social.Mobilitate”, de 36.395.893,14 lei (inclusiv T.V.A.)”.

Art. 2. – Se modifică art. 2 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 181/18.08.2022 și se înlocuiește cu:

„Art. 2. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a orașului Sinaia, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de  13.397.375,69 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 459.971,31 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Sinaia 3.0 Educație.Social.Mobilitate”. Cheltuielile vor fi suportate din surse de credite de finanțare internă și/sau din Bugetul Local.

Art. 3. – Se aprobă modificarea anexei 1, parte integrantă din Hotărârea nr. 181/2022 și se înlocuiește cu anexa 1 la prezenta Hotărâre de Consiliu Local.

Art. 4. – Se aprobă modificarea anexei 2, parte integrantă din Hotărârea nr. 181/2022 și se înlocuiește cu anexa 2 la prezenta Hotărâre de Consiliu Local.

Art. 5. – Celelalte articole din Hotărârea de Consiliu Local nr. 181/18.08.2022 rămân neschimbate.

Art. 6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget, Serviciul Investiții, Patrimoniu și echipa de implementare a proiectului.

Vezi HCL nr.28 în format pdf AICI

Last modified: februarie 15, 2023

Comments are closed.