Administrație Publică

Hotărârea nr.33 din data de 17.02.2023

februarie 20, 2023

Privind prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire și începere a lucrărilor și a termenului de achitare a ratei redevenței scadente la data de 30.05.2023 din contractul  de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 și actele adiționale nr. 1/14268 din 17.05.2022 și nr. 2/ 22188 din 17.08.2022, pentru terenul suprafață de 9528 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50

Având în vedere referatul de aprobare nr. 453 / 13.02.2023 întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire și începere a lucrărilor, și a termenului de achitare a ratei redevenței scadente la data de 30.05.2023, din contractul  de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 și actele adiționale nr. 1/14268 din 17.05.2022 și nr. 2/ 22188 din 17.08.2022, pentru terenul suprafață de 9528 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50.

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 454/ 13.02.2023  prin care propune Consiliului Local Sinaia aprobarea prelungirea termenului de obținere a autorizației de construire și începere a lucrărilor, și a termenului de achitare a ratei redevenței scadente la data de 30.05.2023, din contractul  de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 și actele adiționale nr. 1/14268 din 17.05.2022 și nr. 2/ 22188 din 17.08.2022, pentru terenul suprafață de 9528 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu cererea nr. 560/03.02.2023, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 3091/06.02.2023, a S.C. IMO INVEST TOTAL S.R.L., reprezentată convențional prin Winzer și Asociații – Societate Civilă de Avocați;

În temeiul art. 3, alin. (2), art. 7, alin. (23) și  art. 17, alin. (1) din contractul de concesiune nr.  24159/ 19.08.2021;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și ali. (6) lit. b), coroborat cu art. 139  alin.(3), lit.g) și art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni a termenului de obținere a autorizației de construire și începere a lucrărilor, de la data de 19.02.2023, până la data de 19.02.2024, prevăzut la art. 7, alin. (23) și art. 9, alin. (9) din contractul de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021, și actele adiționale nr. 1/14268 din 17.05.2022 și nr. 2/ 22188 din 17.08.2022, dintre ORAȘUL SINAIA în calitate de concedent și S.C. IMO INVEST TOTAL S.R.L., în calitate de concesionar.

ART.2. – Aprobă prelungirea până la 01.09.2023 a termenului de achitare a ratei redevenței scadente la data de 30.05.2023, prevăzut la art. 3, alin. 2 din contractul de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021.

ART.3. – Împuternicește Primarul sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.33 în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2023

Comments are closed.