Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 23.12.2022

februarie 20, 2023

Încheiat astăzi 23 decembrie 2022, orele 12,00 în ședință extraordinară  a Consiliului Local al orașului Sinaia, convocată de Primarul orașului Sinaia în baza dispoziției nr. 326/21.12.2022, care  s-a desfășurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

Întrucât Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al orașului, este în concediu de odihnă, dna. Nedelcu Ioana, consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Locală care îi ține locul, face apelul nominal al consilierilor.   Rezultă că, la lucrările ședinței sunt prezenți 16 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsește motivat dna. Cons. Arieșan Aurora.

Prezența consilierilor la ședință asigurat prin invitație scrisă în care s-au nominalizat: data, ora și locul ținerii ședinţei, precum și ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimar oraș Sinaia,  d-na. Nedelcu Ioana, consilier juridic care tine locul secretarului general, dna. Chirită Cocuța, șef Birou impozite și taxe locale,  dl Nedelcu Marian, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice și d-na. Popescu Maria, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, care asigură secretariatul ședinței.

Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrările ședinței și îl invita pe dl. Cons. Remus David, președinte de ședință, să preia lucrările acesteia.

Președintele de ședință  arată că pe ordinea de zi sunt înscrise 5 proiecte de hotărâri.

Supune  aprobării ordinea de zi care se votează cu 15 voturi ”pentru” și o ”abținere”(se abține dl. cons. Pavel Georgini care motivează că nu  a avut timp sa studieze convocarea).

Se trece la pct. 1. – Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale  pentru anul 2023, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  dă cuvântul dlui primar ca să susțină acest proiect.

Dl. Primar  arată că, s-a modificat legea și fată de anul trecut nu s-a schimbat nimic la impozite și taxe.

Dl. Cons. Pavel Georgini  întreabă care este creșterea prevazută la impozite și taxe pentru 2023 ?

Dna. Chirită Cocuța, șef Birou impozite și taxe   arată că, în anul 2023 se aplică doar inflația de 5,1 % aprobată în aprilie 2022.

Dl. Primar  subliniază faptul că,  impozitele și taxele au rămas exact ca anul trecut la  care se adaugă indexarea de 5,1 % aprobata de Consiliul local.

Dl. Cons. Iosifescu  Nicolae arată că, a facut un amendament pe care l-a primit toată lumea, este vorba de impozitul pe clădiri rezidențiale, cota pentru acest impozit fiind  aprobată în luna octombrie  de 0,3 %. Atunci, în urma discuțiilor purtate cu dna. Chiriță Cocuța i s-a spus că impozitul este de 0,2 % și din acest motiv a propus să rămâna 0,2% .

Dl. Primar  consideră că nu poate fi de acord cu propunerea dlui Iosifescu pentru că în hotărârea care a fost aprobata anul trecut pentru impozitele  și taxele locale pentru anul 2022, impozitul pe clădiri este de 0,1 %, deci este la jumătate față de solicitarea dlui Iosifescu. Propune ca impozitul să rămână așa cum l-a propus de 0,1 % și nu este de acord să-l dubleze.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  susține că anul acesta în luna octombrie s-a aprobat pentru anul 2023 un impozit de 0,3 % și nu este normal să rămână acest impozit. Consideră că hotărârea din octombrie 2022 trebuie revocata.

Dl. Primar  menționează că, impozitele și taxele rămân neschimbate, respectiv rămâne procentul de 0,1 %,  asa cum au fost în anul 2022 cu excepția indexării, iar în art. 5 din proiectul de hotărâre scrie clar că ”începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.244/22.12.2021 și Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.210/10.10.2022, precum și alte hotărâri locale care contravin prezentei, îşi încetează aplicabilitatea.”

Dl. Cons.Pavel Georgini  dorește să i se explice de către jurist dacă  avem de-a face cu o anulare de drept?

Dna. Nedelcu Ioana mentionează că, nu este o anulare, ci o încetare de aplicabilitate a unei hotărâri anterioare.

Dl. Cons. Pavel Georgini  este de acord cu proiectul de hotărâre dacă este favorabil sinăienilor.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 15 voturi ”pentru” și ”o abținere” (se abține dl. Cons. Iosifescu Nicolae).

Se trece la pct.    2. –  Proiect de hotărâre privind eliminarea de la poziția 1 din anexa 1 la HCL. Nr.3/2018 a imobilului situat în Sinaia, Bdul Ferdinand nr. 88, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Cons. Pavel Georgini întreabă despre ce imobil este vorba.

Președintele de sedință menționează că, este un imobil din Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 88 care a fost supraimpozitat cu 500 % iar acum, a fost reabilitat și scos din lista de supraimpozitare.

Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adopta în unanimitate.

Urmeaza pct. 3. – Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de publicare a listelor contribuabililor persoane juridice care nu au obligații restante, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar  arată că, a initiat acest proiect de hotărâre pentru că, este o obligație prevazută de lege.

Se trece la pct. 4. –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației  tehnico-economice – faza PT+DEE+CS pentru obiectivul ”Apărare de mal și refacere strada Pârâul Dorului”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întrucât nu sunt întrebari pe marginea acestui proiect, supus la vot proiectul de hotărâre sus menționat se adoptă în unanimitate în forma prezentată de inițiator.

Președintele de ședință  supune atenției ultimul punct înscris pe ordinea de zi –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primaria orașului Sinaia, Consiliul local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi atac, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar arată că este vorba despre un conflict cu o firmă care a livrat aparatură neconformă pentru Spitalul orașenesc Sinaia.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru” si doua ”abțineri (s-au abținut  dl. Cons. Pavel Georgini si dl. Cons. Milos Călin).

Președintele de ședință,   le mulțumește celor prezenți pentru participare și le urează membrilor consiliului, Crăciun Fericit. Declară închise lucrările ședinței de astăzi la ora 12,20.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2023

Comments are closed.