Administrație Publică

Proces verbal ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 04.11.2022

februarie 20, 2023

Încheiat astăzi 04 noiembrie 2022, orele 12,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 262/28.10.2022, care s-a desfăşurat în sala de sedinte ”Ferdinand” din cadrul Centrului International de Conferinte Casino Sinaia.

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi in sala 15 consilieri din totalul de 17 consilieri alesi. Lipsesc motivat dl. Cons. Birău Octavian si dl. Cons. Pavel Georgini.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă dl. Primar Vlad Oprea,  dna.Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Panait Valeri-Marian administratorul public al orasului Sinaia, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane,  dna. Avrămescu Irina, șef Serviciu Politici Publice,  dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu si Protectie Civila,  dna. Șuțu Laura, director Direcția Poliția Locala, dna. Mihaiela Gherasim, arhitect sef orasul Sinaia,  dl. Dumitrache Daniel, inspector Politici Publice și Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Participa la sedinta un numar de 2 cetateni.

Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrarile sedintei și il invita pe dl. Remus David, să preia  lucrările acesteia,  în calitate de președinte de ședință.

Dl. cons. Remus David, președintele de ședință  arată că pe proiectul ordinii de zi a ședintei de astăzi, sunt înscrise  15 puncte la care se mai adauga inca 2 puncte de pe ordinea de zi suplimentara.

Dl. Primar  propune  sa se retraga de pe ordinea de zi pct. 5 – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari si pct. 15 – Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL. Nr. 58/2008 privind efectuarea serviciului transport cu autoturisme în regim de închiriere în Orașul Sinaia, intrucat trebuie sa se  respecte procedura de dezbatere publica.

Dl. Cons. Marcoci Constantin  propune sa se treaca pe ordinea de zi si pct. Diverse.

Dl. Cons. Vasile Gheorghe  propune sa nu se mai faca sedinte la ora 12,00 pentru ca o serie de consilieri nu pot participa. Sa fie spre sfarsitul programului, la o ora la care pot participa toti consilierii.

Președintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se aprobă in unanimitate cu amendamentul facut de dl. Primar de a se retrage de pe ordinea de zi pct. 5 si pct.15 i cu pct. Diverse.

Se trece la pct. 1 – Aprobarea proceselor verbale ale ședintelor Consiliului local din luna octombrie 2022.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  sesizeaza ca, dl. Cons. Birău Octavian a solicitat sa intre pe Zoom pentru ca este plecat in delegatie la Cluj si nu poate sau nu i se da accesul sa intre online.

Dl. Primar mentioneaza ca,   intra online oricine, conform regulamentului de organizare si functionare, daca depune la secretarul general inainte de sedinta,  motive jusitificate ca nu poate participa la sedinta fizic.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  intreaba cine hotaraste daca intra sau nu online un consilier?

Dl. Primar a decis sa nu intre online dl. Birau, pentru ca nu a depus nicio hartie si trebuie sa se respecte regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local.

Dl. Cons.  Iosifescu Nicolae  mentioneaza ca dl. Primar nu face parte  din  Consiliul local si afirma ca, se aproba participarea online numai pentru consilierii PNL., ceea ce nu este in regula.

Dl. Primar  il contrazice precizand ca, atunci cand au fost motive intemeiate, boala, delegatie in straintate, etc., toti consilierii au intrat online. (ex. Dl., Marcoci C-tin, dl. Milos Calin).

Se revine la pct. 1 din ordina de zi. Intrucat nu sunt interventii sau observatii pe marginea acestora,  supuse votului, procesele verbale  se aproba in unanimitate (15 voturi ”pentru”).

Urmeaza pct. 2 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Intrucat nu sunt interventii, Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata.

Se trece la pct. 3 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor acordate în cadrul evenimentului Gala AS – premierea elevilor cu rezultatre deosebite la olimpiadele școlare, sportivilor cu rezultate deosebite, profesorilor  coordonatori si antrenorilor din orașul Sinaia pentru anul școlar  2021 – 2022, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  arata ca,  in raportul de specialitate scrie  cuantumul tuturor cheltuielilor premiilor care  este de 250.000 lei, fara sa fie facuta o defalcare. Întreaba cât repezinta premiile si cat restul din 250.000 lei estimat ?

Dl. Primar  arata ca,  nu-i poate spune acum, ci după  dupa finalizarea premierii .

Dl. Panait Valerie- Marian, administrator public,   precizeaza că, pentru premii  s-a estimat suma de 200.000 lei, iar restul de 50.000 lei pentru organizare.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus menționat care se adopta in unanimitate in forma prezentată.

Urmeaza pct. 4 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul I al anului școlar 2022 – 2023, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Intrucat nu sunt interventii, supus la vot proiectul de hotarare sus mentionat se adopta cu unanimitate de voturi (15 pentru).

Deoarece s-a scos pct. 5 de pe ordinea de zi, se trece la pct. 6 – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. nr. 144/08.09.2021 si a HCL. nr. 145/08.09.2021, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  arata ca, este vorba despre dna Liliana Casarog din str. Theodor Aman nr. 21. De 2 ani se discuta despre aceasta vânzare, au fost mai multe hotarâri, iar acum  instanta a decis ca hotărârile sunt ilegale. Considera ca, dupa atatia ani, dna.Casarog merita scuze din partea administratiei publice locale  si il roaga pe dl. primar  sa faca o scrisoare prin care sa i se aduca la cunostinta ce s-a intamplat, bineinteles  numai daca dl. Primar vrea, pentru ca nu poate fi obligat printr-un proiect de hotarare.

Dl. Pimar  considera ca,  nu trebuie sa-i ceara nimeni scuze intrucat casa nu trebuie vanduta la valoarea facuta de evaluator. Respecta decizia instantei si,  daca dl. Cons. Iosifescu doreste,  poate sa faca o scrisoare in nume personal sau in numele unei comisii pentru ca, personal,  considera ca nu a gresit.

Dl. Cons.Iosifescu Nicolae  considera ca mai este un aspect, se creaza un precedent, valoarea evaluata este valoarea la care trebuie sa se vanda, iar in alte cazuri se poate incalca din nou legea.

Dl. Primar  il contrazice, nu se creaza niciun precedent, este un caz punctual,  este o informatie falsa lansata de dl. Iosifescu, este opinia instanei, pe acest caz nu a dat nicio hotarare cu catacter normativ ca aceasta sa fie opinia pentru toate vanzarile. Afirma ca, în viitor, cine nu este multumit este liber sa actioneze hotărârea in judecata.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata.

Urmeaza pct. 7. –  Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din HCL nr.183/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.9 având numar cadastral 23174-C1-U10 către dl.Boroșoiu Laurențiu Constantin, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata.

Se trece la pct. 8 –  Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din HCL nr.188/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.3, ap.16 având numar cadastral 24387-C1-U16 către dl.Iftime Vasile, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata.

Urmeaza pct. 9 –  Proiect de hotărâre privind achiziție servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare a Orasului Sinaia in dosarul nr. 592/310/2022, cu obiect revendicare, servitute, obligatia de a face, grănițuire, precum si in dosarul  ce va avea ca obiect contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria GNM nr. 002764/20.10.2022 emis de Garda Nationala de Mediu, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Dl. Cons. Milos Calin  intreaba cine hotaraste  ce dosare se externalizeaza .

Dl. Primar  mentioneaza ca, primarul  propune in proiectul de hotarare  si Consiliul Local  hotaraste.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 10 voturi ”pentru” , un vot ”impotriva” (voteaza impotriva dl. Cons. Iosifescu Nicolae) si 4 ”abtineri” (se abtin : dl. Cons. Vasile Gheorghe, dl. Cons. Marcoci C-tin, dna.cons. Poponete Valentina si dl. Cons. Miloș Calin)

Se trece la pct. 10 – Proiect de hotarare privind evidențiere terenuri în domeniul privat, initiat de
David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 14 voturi ”pentru”  si ”o abtinere”.

Urmeaza pct. 11 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic – Schimbare destinatie  teren din zona unitati de productie si depozitare in zona institutii si servicii (Sst =6211,25 mp) orașul Sinaia, str.Libertății nr. 18 – 20, nr. Cadastral 23534 (tarla T31, parcela Cc226), Calea Brasovului (DN1) si str. Pompieri, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Dl. Cons. Milos Calin daca respecta procentul de 20 % pentru spatii verzi ?

Dl. Primar Vlad Oprea  arata ca, PUZ-ul are toate aprobarile necesare inclusiv  avizul Consiliului judetean.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 14 voturi ”pentru”  si ”o abtinere” ( se abtine dl. Cons. Milos Calin).

Se trece la pct. 12 – Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 933 mp, nr. cad. 25188, CF nr. 25188, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 15, tarla 43, parcela 15/3 , jud. Prahova, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Presedintele de sedinta  propune neexercitarea dreptului de preemtiune a Consiliului local asupra cumpararii terenului padure din Sinaia , Bd. Ferdinand nr. 15.

Supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate cu amendamentul propus de presedintele de sedinta.

Urmeaza pct. 13 – Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 4259 mp, nr. cad. 1402, CF nr. 21384 (nr. CF vechi 1086N (e: 1086N)), situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400, jud. Prahova, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Presedintele de sedinta  propune neexercitarea dreptului de preemtiune a Consiliului local asupra cumpararii terenului padure din Sinaia , str. Drum Cota 1400.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus de presedintele de sedinta.

Se trece la pct. 14 –  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publica a spatiului comercial nr. 13, situat in Sinaia, Bd. Carol I nr. 33, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Presedintele de sedinta  propune ca pretul de pornire a licitatiei pentru spatiul comercial cu destinatie patiserie, sa fie de 200 euro/luna.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus de presedintele de sedinta.

Deoarece s-a retras de pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCL. Nr. 58/2008 privind efectuarea serviciului transport cu autoturisme în regim de închiriere în Orașul Sinaia, se trece la pct. 1 din ordinea de zi suplimentara, respectiv  Proiect de hotărâre  privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT județul Prahova și UAT orașul Sinaia în vederea realizării, reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă, initiat de dl. primar Vlad Oprea.

Dl. Primar Vlad Oprea  arata ca, pe PNRR  pentru extinderea retelelor de apa si canalizare suntem eligibili doar in parteneriat cu Consiliul judetean si atunci a propus sa se incheie acest parteneriat.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

In continuare se supune dezbaterii pct. 2 – Plângerea prealabilă  înregistrată la Primaria orașului Sinaia, sub nr. 27802/18.10.2022.

Dl. Primar Vlad Oprea  arata ca, dl. respectiv nu a depus actele necesare pentru reactualizarea dosarului in vederea obtinerii unei locuinte pentru evacuații din casele nationalizate si nu s-a aflat pe lista.

Dna. Boteanu Marilena,  inspector Birou Patrimoniu mentioneza ca  dl. Cruceriu Stelian nu si-a actualizat dosarul  de locuinta, reactualizare care se face in  fiecare an când se întocmeste lista de priorități. Arata ca s-a  afisat pe  site-ul Primariei, pe pagina de facebook si la avizier toate documentele pe care trebuia fiecare sa le depuna pentru dosarul de locuinta pentru evacuati.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  intreaba daca i s-a raspuns in acest sens si i s-a comunicat in scris ca trebuie sa-si reactulizeze din nou dosarul.

Dl. Primar  mentioneaza ca este prima solicitare si urmeaza  sa i se raspunda.

Dna. Secretar general  concluzioneaza ca s-a respins plangerea facuta.

Se terece la pct. Divese

Dl. Cons. Marcoci Constantin sesizeaza ca  exista o hotarare a CLS prin care s-au stabilit  tarifele pentru  parcarile administrate de S.C. Transport Urban SRL si perioada de gratuitate in functie de fiecare parcare. Acum  a constatat ca,  pe afisele cu pretul unde era trecuta si perioada de gratuitate in functie de fiecare parcare, aceasta nu mai exista, a fost stearsa. Considera ca, acest lucru nu este in regula si daca cineva de la TUS a luat aceasta hotarare, sa aduca la cunostinta, pentru ca nu este in regula ca oamenii sa fie pacaliti.

Dl. Primar arata ca va verifica, pentru ca nu are cunostinta despe acest lucru, iar TUS –ul va raspunde daca  a luat aceasta hotarare

Dl. Cons.Cretu Pompiliu  sesizeaza ca pe Calea Moroieni la trecere de pietoni  este si un spatiu de parcare unde se parcheaza masinile si care blocheaza vizibilitatea soferilor care circula; considera ca ar trebui sa se gaseasca o solutie pentru aceasta situatie. De asemenea  solicita sa se ia masuti si sa li se interzica celor care parcheaza masinile pe trotuare mai ales in zona Calea Moroieni.

Dl. Primar  mentioneaza ca, pentru eliminarea acestei situatii, se vor monta acele elemente ca sa nu se mai parcheze pe trotuar.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  sesizeaza ca, referitor la reprezentarea in instana,  in referatele de specialitate  nu se motiveaza  speta la care se refera externalizara. Roaga pe cei care intocmesc referatele de specialitate sa scrie clar la ce se refera speta in cauza, nu in detaliu, dar in asa fel incat consilierii sa inteleaga despre ce este vorba.

Presedintele de sedinta  arata ca atunci cand a primit materialul dl. Cons. Iosifescu ar fi putut sa intrebe si sa solicite informatii referitoare la aceste dosare.

Dl. Cons. Marcoci Constantin  argumenteaza votul  negativ  dat la pct. 9. Arata ca,  PSD  a solicitat executivului ca trimestrial sau anual executivul sa prezinte  o situatie a proceselor externalizate din care sa rezulte cate procese din cele externalizate s-au castigat, cate s-au pierdut, ce sume s-au cheltuit pe externalizari si cat s-a incasat.

Dl. Primar  arata ca,  de fiecare data cand se castiga sau se pierde un proces, personal informeaza Consiliul local. Sunt cel putin 100 procese pe rol. Sunt putine procese pierdute fata de multitudinea proceselor castigate prin care s-au recuperat sume foarte mari. Membrii Consiliului local puteau sa ceara  date suplimentare inainte de a vota impotriva. Afirma ca, in general externalizarile sunt facute acolo unde sunt de incasat bani si cand se pune in pericol o investitie publica. Inainte de propunerea de externalizare se discuta cu dna secretar si cu juristii din cadrul Compartimentului juridic  fiecare citatie in parte. In procesele externalizate s-au angajat firme de avorcatura care au experienta pe diferite spete.

Considera ca, ar fi fost bine ca dl. Cons. Marcoci sa fi discutat pe proiectul de hotarare cand s-a dezbatut,  nu la pct. Diverse.

Dl. Cons. Marcoci Constantin  considera ca este foarte bine ca membrii Consiliului local sunt informati despre procesele castigate, dar  este  bine ca sa  fie informati si  ce procese s-au pierdut ; s-a abtinut pentru  ca nu a primit din timp proiectul de hotarare.

În incheiere, presedintele de sedinta multumeste celor prezenti pentru participarea la sedinta si declara inchise lucrarile acesteia la  ora 13,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2023

Comments are closed.