Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de execuție de – inspector clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului monitorizare și control

februarie 24, 2023

Primăria orașului Sinaia organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de  execuție  de :

–        inspector  clasa I grad asistent  în cadrul  Compartimentului monitorizare și control – ID  181169

–        cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informații privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Dată susținere proba scrisa : 27.03.2023,ora 11

Dată susținere proba interviu : se va anunța odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere :

24 februarie 2023  – 15 martie 2023

Locul desfășurării concursului : sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– realizarea  activități de monitorizare și control în domeniile : protecției mediului, control comercial, întreținerea și curățenia orașului și gospodărirea  orașului Sinaia aplicând dispozițiile legale din actele normative care reglementează domeniile menționate și dispozițiile Primarului orașului Sinaia

2.Responsabilități :

  • verifică permanent în teren starea domeniului public sau privat al localității și ia măsuri în conformitate cu prevederile legale
  • desfășoară activitatea de monitorizare, îndrumare și control , încheie note de constatare, aplică sancțiuni și impune măsuri conform actelor normative în domeniu și ține evidența acestora ;
  • urmărește respectarea măsurilor impuse prin actele de control ;
  • asigură, urmărește și răspunde de respectarea legislației în domeniul protecției mediului, a normelor în domeniul  gospodăririi localității, întreținerii și curățeniei orașului  , control comercial și prestări servicii, spargerea domeniului public ;
  • întocmește baza de date a societăților comerciale din zona de care răspunde
  • urmărește în teren respectarea regulamentului de transport greu la nivelul orașului, aplică sancțiuni când acesta este încălcat
  • verifică pe teren lucrările de spargere domeniu public și respectarea condițiilor impuse prin avizul de spargere domeniu public și aplică sancțiuni acolo unde situația o impune

3.Abilități, calități și aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate și confidențialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință și responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilități de exprimare în scris și verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție și de conducere ;

-întocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfecționare  prin pregătire permanenta ;

-capacitate de lucru în echipa ;

4.Condiții  de desfășurare a concursului :

– data organizării probei scrise 27 martie 2023 ora 11,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– data și ora interviului se vor afișa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției/ANFP, respectiv în perioada 24.02.2023 – 15.03.2023 ora 16,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

5.Condiții specifice de participare la concurs  -studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din  următoarele domenii/specializări  :

– științelor inginerești, științelor  economice , științelor  juridice sau științelor administrative
– vechime minimă  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție – 1 an

6.Cum sa aplici :

·        Dosarul  de înscriere la concurs se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada 24 februarie 2023  – 15 martie 2023   și  va conține în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

6)copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

7)copia adeverinței medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislație .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .În acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Opțional  :

·        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist în cadrul unor proiecte/programe ;

·        alte diplome/certificate obținute în urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie/tematică :

-Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a, cu tematică partea a VI a titlului  I – dispoziții generale, titlul II – statutul funcționarilor publici .

-Constituția României , republicată, cu tematică titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123  ;

-Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare, cu tematică cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;

-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare , cu tematică cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare;

– Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată, cu tematică integral ;

– Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,cu tematică integral.

– Hotărârea  Consiliului  Local Sinaia nr. 145/2008 privind regulamentul de gospodărire a orașului , cu tematică integral.

– vezi anunțul în format pdf AICI

– vezi fișa postului în format pdf AICI

formular înscriere concurs în format docx

Last modified: februarie 24, 2023

Comments are closed.