Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 17.02.2023

martie 14, 2023

Încheiat astăzi 17 februarie 2023, orele 12,00 în ședință extraordinară  de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia, convocată de Primarul orașului Sinaia în baza dispoziției nr. 51/16.02.2023, care  s-a desfășurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

Întrucât Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al orașului, lipsește fiind în concediu de odihnă, dna Ioana Nedelcu, consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic, contencios administrativ și administrație publică care-i ține locul,  face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările ședinței sunt prezenți  16 consilieri locali din 17 consilieri aleși. Întrucât dl. cons.Birau Octavian și-a dat demisia din USR, până la  validarea următorului supleant înscris pe lista  USR, funcția de consilier local rămâne vacantă.

Prezența consilierilor la ședință s-a asigurat prin invitație scrisă în care s-au nominalizat: data, ora și locul ținerii ședinței, precum și ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, dl.  Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia,  d-na. Nedelcu Ioana, înlocuitorul secretarului general al orașului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administratorul public al orașului Sinaia, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia, dl. Marian Nedelcu, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice și d-na. Popescu Maria, inspector  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, care asigură secretariatul ședinței.

Dl. primar Vlad Oprea  deschide lucrările ședinței de astăzi și  îl invita pe dl. cons. Remus David în calitate de președinte să preia lucrările acesteia.

Președintele de ședință  arată că, pe ordinea de zi sunt înscrise 2 proiecte de hotărâri. Întreabă dacă sunt observații pe marginea acesteia.

Deoarece nu sunt intervenții, președintele de ședință supune aprobării ordinea de zi care se adopta în unanimitate.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi – Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului  de obținere a autorizației de construire și începere a lucrărilor din contractul de concesiune  nr. 24159/19.08.2021 și actele adiționale  nr.1/14268/17.05.2022 și nr. 2/22188/17.08.2022, pentru terenul în suprafață de 9258 mp. situat în Sinaia, Calea Brașovului nr.50, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. cons. Miloș Călin  supune atenției referatul de aprobare nr. 453/13.02.2023 pe care l-a primit înainte de ședință,  în care  se vorbește despre diminuarea corelativă din cuantumul redevenței scadente la data de 30.05.2023 a c/val. costului suplimentar generat de zidul de sprijin conform celor solicitate de Ad-ția bazinală a Apei Buzău, în suma de 310.000 euro., cu care nu este de acord.

Președintele de ședință  precizează că, în cerere ei au solicitat mai multe, dar, conform proiectului de hotărâre, se aprobă prelungirea termenului de începere a lucrărilor și amânarea ratei redevenței din mai în decembrie 2023.

Dl. cons. Miloș Călin  întreabă pe ce considerent se solicită amânarea ratei redevenței?

Dl. Primar  explica care este motivul amânării plații redevenței, respectiv : cei de la Apele Române nu  le-au dat avizul timp de un an. Acum au primit aviz, dar au obligația să facă un zid de sprijin  spre apa care-i costa peste 100.000 euro. Cei de la  SC. Imov Invest Total  au solicitat  reducere redevenței cu valoarea care nu era programată dar, cu care personal  nu a fost de acord; au cerut,  modificarea termenului  de achitare a ratei redevenței de la 30 mai la 30 decembrie 2023, cu care  de asemenea, nu a fost de acord, pentru ca trebuie sa se încaseze banii prevăzuți în buget.

Dl. cons. Pavel Georgini  precizează că este de acord cu prelungirea termenului contractului și cu amânarea ratei, dar nu este de acord cu reducerea valorii redevenței asa cum rezultă din documentele transmise.

Dl. Primar  intervine precizând că nu este vorba de reducerea redevenței, proiectul de hotărâre are 4 articole : art. 1 – aprobă prelungirea cu 12 luni, art.2 – aprobă prelungirea până la 01.09.2023 a termenului de achitare a ratei redevenței scadente la data de 30.05.2023, art.3 – împuternicește Primarul sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze actul adițional la contractul de concesiune.

Dl.cons. Miloș Călin  menționează că, în referatul de aprobare  scria altceva, dar acum, în urma explicațiilor date de dl. primar,  a înțeles.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 2.  –  Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea  dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Voda nr. 5, ap.1, demisol, înscris în Lista Monumentelor Istorice , sub denumirea ”Casa  Viorica Kogălniceanu”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar recomandă  membrilor Consiliului local neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului respectiv pentru că, apartamentul în discuție se afla la subsol.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Voda nr. 5, ap.1, demisol care se adopta în unanimitate.

Întrucât punctele de pe odinea de zi au fost epuizate, președintele de ședință,   le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței de astăzi la ora 12,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: martie 14, 2023

Comments are closed.