Administrație Publică

Hotărârea nr.53 din data de 28.03.2023

aprilie 3, 2023

Privind modificarea art.2 din HCL nr.192/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.2, ap.11 având numar cadastral 24387-C1-U11 către dl.Pavaloiu Gabriel Liviu

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.851/22.03.2023 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.854/22.03.2023;

– Procesul verbal nr.840/21.03.2023 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.10;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Se modifica art.2 din HCL nr.192/25.08.2022 care va avea urmatorul cuprins:

”Plata se face astfel :

  • Avans de 49.926,52lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 49.926,52 lei + 1200,5lei = 51.127,02 lei;
  • Restul de plată în valoare de 70.123,41 lei, în 96 rate lunare egale, conform graficului actualizat nr.839/21.03.2023, anexa nr.1 la prezenta hotărâre.”

Art.2. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.53 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 3, 2023

Comments are closed.