Administrație Publică

Hotărârea nr.56 din data de 28.03.2023

aprilie 3, 2023

Privind aprobarea inventarierii în  domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Procesul verbal nr. 902/24.03.2023 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

– Referatul de aprobare nr. 903 / 24.03.2023 întocmit de Primar, Vlad Oprea;

– Raportul de specialitate nr.  904 / 24.03.2023, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) și art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • 6, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
  • G. nr. 392/2020 privind aprobarea normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1.Aprobă inventarierea în domeniul privat al oraşului Sinaia a unor terenuri, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.56 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 3, 2023

Comments are closed.