Administrație Publică

Hotărârea nr.67 din data de 28.03.2023

aprilie 3, 2023

Privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Sinaia, str. Șoimului FN

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 873 / 23.03.2023  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 9 mp, situat în Sinaia, Str. Șoimului FN;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 874/ 23.03.2023;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 129, alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(2) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Sinaia, Str. Șoimului FN, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Sinaia,   Str. Șoimului FN.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Sinaia, Str. Șoimului FN, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4. Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 60 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.67 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 3, 2023

Comments are closed.