Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție de consilier achiziții publice clasa I grad asistent în cadrul Biroului Investiții și Achiziții

aprilie 7, 2023

A  N  U  N  T  din     07 aprilie  2023

Primăria orașului Sinaia organizează concurs/examen pentru ocuparea celor 2 funcții publice   de  execuție  de :

–        Consilier achiziții publice  clasa I grad asistent  în cadrul  Biroului Investiții și Achiziții  – ID  565787 și ID 565788

–        cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 09.05.2023,ora 11

Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere :

 07 aprilie 2023  – 26 aprilie 2023

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

  – punerea în executare a legilor si a celorlalte acte normative în legatură cu procedurile de achiziții publice si urmărirea contractelor de achiziție publică 

2.Responsabilitati :

·      intocmeste procedurile de achizitii publice si elaboreaza caietele de sarcini;

·      participa la licitatii pentru executarea lucrarilor de investitii si reparatii;

·      elaboreaza continutul documentatiilor de atribuire (referate, note justificative, fise de date, caiet de sarcini);

·      elaboreaza, utilizeaza si arhiveaza documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publica;

·      urmareste contractele de achizitii publice privind executia de lucrari si prestări de servicii;

urmareste periodic stadiul de realizare a contractelor de achizitii publice din punct de vedere calitativ, cantitativ si valoric si informeaza sefii ierarhici ori de cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale;

·      Urmareste si coordoneaza derularea executiei lucrarilor de investitii si reparatii, in teren;

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

-rapiditate in reactii (rapiditatea procesarii informatiei) ;

– intocmire rapidă a documentelor (prelucrare cifre şi cuvinte) ;

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  si consiliere ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregatire permanenta ;

-capacitate de lucru in echipa ;

-competente dovedite de calculator : microsoft – office ;

4.Conditii  de desfășurare a concursului :

– data organizării probei scrise 09 mai 2023 ora 11,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– data și ora interviului se vor afișa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției/ANFP, respectiv în perioada 07.04.2023 – 26.04.2023 ora 16,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

5.Conditii specifice de participare la concurs  :

-studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  .

-vechime minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice   –  1 an

6.Cum sa aplici :

·        Dosarul  de înscriere la concurs se depune  la sediul Primariei Sinaia în perioada

07 aprilie 2023  – 26 aprilie 2023   și  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații. 

Optional  :

–        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

–        alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

·        Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie/tematică :

-Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a, cu tematică partea a VI a titlului  I – dispoziții generale, titlul II – statutul funcționarilor publici .

-Constitutia Romaniei , republicată, cu tematică titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123  ;

-Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare, cu tematică cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;

-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare , cu tematică cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare;

-Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu tematică : Scopul si principiile Legii 98 / 2016 privind achizitiile publice – art. 2;Praguri – art. 5-7 ;Achizitia directa – art.  8 ; Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire: Licitatie deschisa, procedura simplificata, negocierea fara publicare prealabila – art.  68-75, 104, 113 ;  Elaborarea doc de atribuire – 154- 161 ;  Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru – art. 207-210 ;Finalizarea procedurii de atribuire – art. 211 – 213;Informarea candidaţilor/ofertanţilor – art. 214 – 215;Raportul procedurii de atribuire – art. 216- 217.

-Hotararea Guvernului nr. 395 / 2016 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu tematică :Documentatia de atribuire – art. 20-41;Achizitia directa – art. 43- 51;Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire: Licitatie deschisa, procedura simplificata, negocierea fara publicare prealabila – art. 58-66, 93-94, 101-104;   Garantia de participare si garantia de buna executie – art. 35-42 ;Oferta si documentele insotitoare – art.123- 125 ;Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia – art.126-131 ;

Procesul de verificare și evaluare – art.132-141; Finalizarea procedurii de atribuire – art. 166;

Dosarul achiziţiei – art. 148-149;

Last modified: aprilie 6, 2023

Comments are closed.