Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de mediator sanitar debutant în cadrul Primăriei orașului Sinaia

aprilie 24, 2023

Primăria orașului Sinaia organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției  contractuale  de  execuție  vacante  de :

–  Mediator sanitar debutant   în cadrul Primăriei orașului Sinaia

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 17.05.2023

Data sustinere proba interviu : 22.05.2023

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere : 24.04.2023 – 08.05.2023

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

·       realizează catagrafia populaţiei din orașul Sinaia , precum comunităţile de etnie romă, cu prioritate copiii, gravidele, lăuzele şi femeile de vârstă fertilă;

·       facilitează accesul acestora la servicii de sănătate, la măsuri şi acţiuni de asistenţă socială şi alte măsuri de protecţie socială şi servicii integrate adecvate nevoilor identificate; 

2.Responsabilitati :

·       identifică membrii de etnie romă din comunitate neînscrişi pe listele medicilor de familie şi sprijină înscrierea acestora, inclusiv cu sprijinul direcției  de asistenţă socială;

·       participă la implementarea programelor naţionale de sănătate pe teritoriul orașului Sinaia, adresate cu precădere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social şi economic, împreună cu asistentul medical comunitar şi/sau moaşa şi cu personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publice judeţene şi a municipiului Bucureşti;

·       sprijină personalul medical care activează în unităţile de învăţământ în procesul de monitorizare a stării de sănătate a elevilor prin facilitarea comunicării dintre cadrele medicale şcolare şi părinţi;

·       facilitează acordarea primului ajutor, prin anunţarea asistentului medical comunitar, moaşei, personalului cabinetului/cabinetelor medicului de familie, cadrelor medicale/serviciului de ambulanţă, şi însoţesc în colectivitatea locală echipele care acordă asistenţă medicală de urgenţă;

·       facilitează comunicarea dintre autorităţile publice locale şi comunitatea din care fac parte şi comunicarea dintre membrii comunităţii şi personalul medicosocial care deserveşte comunitatea;

·       întocmesc evidenţele necesare şi completează documentele utilizate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv registre, fişe de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente solicitate, conform atribuţiilor;

·       elaborează raportările curente şi rapoartele de activitate, în conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sănătăţii, şi raportează activitatea în aplicaţia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale şi a diagnosticului medical al beneficiarilor;

·       desfăşoară activitatea în sistem integrat cu asistentul medical comunitar, moaşa, asistentul social/tehnicianul în asistenţă socială, consilierul şcolar şi/sau mediatorul şcolar pentru gestionarea integrată a problemelor medicosocioeducaţionale ale persoanelor vulnerabile;

·       participă la realizarea planului comun de intervenţie a echipei comunitare integrate, din perspectiva serviciilor de mediere sanitară din cadrul serviciilor de asistenţă medicală comunitară;

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  si consiliere ;

-empatie

-atenție la detalii

5.Conditii specifice de participare la concurs/examen :

– studii – medii obligatorii conform legislației în vigoare

– absolvent al cursurilor de formare profesională cu certificat de calificare în ocupația de mediator sanitar .

– cunoștințe de operare pe calculator nivel minim.

-vechime minimă în specialitatea  studiilor     – fără vechime 

6.Cum sa aplici :

·       Dosarul  de inscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

24 aprilie – 08 mai 2023   si  va conţine în mod obligatoriu:

a)formular de înscriere la concurs ;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)curriculum vitae, model comun european.

j)se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile). 

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie/tematică :

·       Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematică partea III – titlul V și VII și partea VI – titlul III.

·       Hotararea Guvernului nr.324/2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară, cu tematică integral.

·       Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare, cu tematică integral.

Last modified: aprilie 25, 2023

Comments are closed.