Administrație Publică

Hotărârea nr.88 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, et.2, ap.12 având numar cadastral 24342-C1-U12 către dna.D.E.C.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.1109/12.04.2023 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.1111/12.04.2023;

– Procesul verbal nr.1108/12.04.2023 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.10;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin (2) lit.d) coroborat cu alin.(7), lit.q), art.139 alin.(2) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, et.2, ap.12 având număr cadastral 24342-C1-U12, intabulat în Cartea Funciară nr. 24342-C1 a localității Sinaia, către dna.D.E.C., (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.18148/28.09.2006 și a actelor adiționale ale acestuia.

Art.2. – Prețul vânzării este de 173.228,25 lei, din care 1.715,13 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.1079/10.04.2023 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. – Plata se face astfel :

  • Integral pâna la data semnării contractului de vânzare – cumpărare.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în suprafață de 16,30 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul sau Viceprimarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.9. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane, Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă și persoanei interesate.

Vezi HCL nr.88 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.