Administrație Publică

Hotărârea nr.94 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind cesionarea cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din terenul în suprafață de 238 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, nr. cadastral 20536 (nr. cad. vechi 10135), cartea funciară nr. 20536 (nr. CF vechi 7801), obiect al contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006 și actului adițonal nr. 12544 din 31.05.2013 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1414 din 12.05.2023 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun cesionarea cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din terenul în suprafață de 238 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, nr. cadastral 20536 (nr. cad. vechi 10135), cartea funciară nr. 20536 (nr. CF vechi 7801), obiect al contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006 și actului adițonal nr. 12544 din 31.05.2013;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 1415  / 12.05.2023 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din terenul în suprafață de 238 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, nr. cadastral 20536 (nr. cad. vechi 10135), cartea funciară nr. 20536 (nr. CF vechi 7801), obiect al contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006 și actului adițonal nr. 12544 din 31.05.2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 553/07.04.2022 de către notarul public Bălan Mihai din mun. Brașov;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă cesionarea către  B. M. C.  CNP 1XXXXXXXXXXX5 și B. B. D. CNP 2XXXXXXXXXXX1, a cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din terenul în suprafață de 238 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, nr. cadastral 20536 (nr. cad. vechi 10135), cartea funciară nr. 20536 (nr. CF vechi 7801), obiect al contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006 și actului adițonal nr. 12544 din 31.05.2013, ca urmare a cumpărării, prin contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 553/07.04.2022 de către notarul public Bălan Mihai din mun. Brașov, a apartamentului 2 situat la etajul și mansarda construcției din orașul Sinaia, str. Gențiana nr. 2C, înscris în cartea funciară nr. 20536-C1-U2 Sinaia.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune a contractului de concesiune nr. 16682/06.09.2006 și actului adițonal nr. 12544 din 31.05.2013.  

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

ART.4. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane, Serviciului Urbanism și Cadastru și persoanelor interesate.

Vezi HCL nr.94 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.