Administrație Publică

Hotărârea nr.97 din data de 22.05.2023

mai 29, 2023

Privind aprobarea documentației tehnice fază DALI pentru proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica” și a indicatorilor tehnico economici

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 1408/12.05.2023;

– Raportul de specialitate nr. 1409/12.05.2023 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnice fază DALI pentru proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica” și a indicatorilor tehnico economici

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza:

         – Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

         – Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local,

În conformitate cu art. 7, alin.(13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d) coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. e) și art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 – Aprobă documentația tehnică faza DALI pentru proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica”.

ART. 2. – Aprobă indicatorii tehnico –economici, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane, Compartiment Investiții și Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia.

ART.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Biroului Investiții și Achiziții și Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.97 în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2023

Comments are closed.