Administrație Publică

Hotărârea nr.101 din data de 26.06.2023

iunie 27, 2023

Privind aprobarea documentației tehnice fază SF pentru proiectul „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM STRADAL, CONSTRUIRE PARCARE PUBLICĂ ȘI CONSTRUIRE ZONĂ AGREMENT ȘI SPORT” și a indicatorilor tehnico economici

 Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.1823 /26.06.2023;

– Raportul de specialitate nr. 1824/26.06.2023 întocmit de Serviciul Urbanism și Cadastru prin care se propune aprobarea documentației tehnice fază SF pentru proiectului „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM STRADAL, CONSTRUIRE PARCARE PUBLICĂ ȘI CONSTRUIRE ZONA AGREMENT ȘI SPORT” și a indicatorilor tehnico economici;

– Avizul comisiei de specialitate  a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile:

  • 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 7, alin.13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul  prevederilor art. 129, alin. 2), lit. b) și alin. 4), lit.d),  art. 139 alin. 3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1. Aprobă documentația tehnică faza SF pentru proiectului „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM STRADAL, CONSTRUIRE PARCARE PUBLICĂ ȘI CONSTRUIRE ZONA AGREMENT ȘI SPORT”.

Art. 2. Aprobă indicatorii tehnico –economici, conform anexei nr.1 și  Devizul General conform Anexei 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget şi Resurse Umane, Compartiment Investiții și Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul  Serviciului Buget şi Resurse Umane, Compartimentului Investiții și Achiziții și Serviciului Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.101 în format pdf AICI

Last modified: iunie 27, 2023

Comments are closed.