Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice unice de execuție de inspector clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului Juridic Contencios Administrativ și Administrație Publică

iunie 30, 2023

Primaria orasului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei publice unice de  executie  de :
–        inspector  clasa I grad asistent  în cadrul  Compartimentului juridic contencios administrativ si administrație publică  – ID  181202
–        cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Informatii privind desfasurarea concursului :
Tip concurs – RECRUTARE
Data sustinere proba scrisa : 31.07.2023,ora 11
Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere : 30 iunie  2023  – 19 iulie  2023
Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47
 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :
 – pregatirea si asigurarea desfasurarii in bune conditii a sedintelor de Consiliu local; urmarirea aplicarii corespunzatoare a actelor normative adoptate de Consiliul Local, asigurarea transparentei  decizionale a autoritatii publice locale si pregatirea si desfasurarea in bune conditii a alegerilor locale, parlamentare, prezidentiale si europarlamentare.
2.Responsabilitati :
·        Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului local
·        Urmarește  modul de aducere la indeplinire si aplicare a Hotararilor Consiliului Local;
  • Ține evidența dispozițiilor emise de Primarul orasului Sinaia ;
  • Înregistrează şi transmite  compartimentelor, birourilor si serviciilor  din cadrul Primariei, dispoziţiile  repartizate pentru a fi comunicate autoritatilor si persoanelor interesate in termenul prevazut de lege;
  • Comunica Institutiei Prefectului judetului Prahova, în termenul prevăzut de lege, dispoziţiile emise de Primarul orasului Sinaia;
  • Întocmeşte şi fundamentează proiecte de dispoziţii ale Primarului orasului Sinaia în domeniul său de activitate ;
  • Opereaza permanent  in sistemul informatic modul de solutionare a  dispozitiilor;
  • Urmareste aplicarea dispozitiilor nesolutionate si-i atentioneaza permanent pe cei responsabili;
·        Pregatește alegerile locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale, referendumurilor locale si nationale
·        Asigura afisarea  la sediul Primariei a citatiilor venite de la Politia Sinaia si instantele de judecata;
3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :
-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;
-aptitudini de comunicare și consiliere  ;
-abilitati de exprimare in scris si verbal,  de colaborare cu toti factorii de executie si de conducere ;
-intocmire rapidă a documentelor ;
-adaptabilitate la nou ;
-capacitate de autoperfectionare  prin pregatire permanenta ;
-capacitate de lucru in echipa ;
– cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : nivel  de bază ;
4.Conditii  de desfășurare a concursului :
– data organizării probei scrise  31 iulie  2023 ora 11,00  la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.
– data și ora interviului se vor afișa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.
– dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției/ANFP, respectiv în perioada 30.06.2023 – 19.07.2023 ora 16,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.
5.Conditii specifice de participare la concurs  -studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din  următoarele domenii/specializări  :
-științelor juridice sau științelor administrative specializare administrație publică
– vechime minimă  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție – 1 an 
6.Cum sa aplici :
·        Dosarul  de înscriere la concurs se depune  la sediul Primariei Sinaia în perioada
30 iunie 2023  – 19 iulie 2023   și  va conţine în mod obligatoriu:
1)formularul de înscriere ;
2)scrisoare de intenție ;
3)curriculum vitae, modelul comun european ;
4)copia actului de identitate;
5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii
9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .
10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;
12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.
Optional  :
·        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;
·        alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate
·        Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :
La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro
Bibliografie/tematică :
-Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  Partea III – titlul V, Partea VI- titlul I și II ,cu tematică Partea III – Titlul V– autoritatile administratiei publice locale :cap. I – dispozitii generale,cap. II – competentele administratiei publice locale,cap. III – Consiliul Local – sectiunea 1, 2, 3, 4 si 5, cap. IV – Primarul  – sectiunea 1, 2 si 3, cap. VIII – Actele administratiei publice locale, Partea III – Titlul VI – mandatul de ales local- cap. I – dispozitii generale, Partea a VI-a -Titlul  I și II  – Titlul  I – dispoziții generale și Titlul II – statutul funcționarilor publici .
-Constitutia Romaniei , republicată cu tematică titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123 .
-Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare cu tematică cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;
-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare,cu tematică cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare;
-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu tematica  integral;
-Legea nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, cu  tematică integral.

– Vezi anunțul în format pdf AICI
Formular înscriere concurs
Fișa post inspector Compartiment juridic contencios administrativ și administrație publică

Last modified: iunie 30, 2023

Comments are closed.