Administrație Publică

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice unice de execuție vacante de inspector clasa I grad superior în cadrul Compartimentului Autorizare al Direcției Poliției Locale

iunie 30, 2023

Primaria orasului Sinaia organizează concurs pentru ocuparea funcției publice  unice de  execuție vacante  de :
–        inspector  clasa I grad superior  în cadrul Compartimentului Autorizare al Direcției Poliției Locale –
ID  437774
–        cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Informatii privind desfasurarea concursului :
Tip concurs – RECRUTARE
Data sustinere proba scrisa : 31.07.2023,ora 11
Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă
Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :
 30.06.2023 – 19.07.2023
Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47
 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  : realizează activitatea de autorizare în domeniul comercial, tăieri arbori de pe domeniul privat, spargeri stradale ale domeniului public, permise liberă trecere, avize de trecere pe drum restricționat în orașul Sinaia, precum și colectare și transmitere date în domeniul protecției mediului, a colectarii deșeurilor reciclabile, ecarisaj,   aplicând dispozițiile legale din actele normative, dispozițiile emise de Primar, precum si hotărâri ale Consiliului Local 
2.Responsabilitati :
– urmărește respectarea legislației  în domeniul  autorizării comerciale, tăieri arbori de pe domeniul privat, spargeri stradale ale domeniului public, permise liberă trecere, avize de trecere pe drum restrictionat in orasul Sinaia. Analizeaza continutul dosarelor de avizare, autorizare, raportat la cerințele legale;
3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :
– seriozitate, dinamism, tenacitate, spirit de echipa, perseverenta,  simț de răspundere , capacitatea de a rezolva problemele,  loialitate,  promptitudine, diplomatie in relatiile cu publicul, spirit de initiativa, disponibilitate la program prelungit
– integritate si confidentialitate ;
-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate ;
-aptitudini de comunicare  ;
-abilități de exprimare în scris si verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție si de conducere ;
-întocmire rapidă a documentelor ;
-adaptabilitate la nou ;
-capacitate de autoperfectionare  prin pregătire permanentă ;
-capacitate de lucru in echipă ;
-cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : nivel  de bază 
5.Condiții specifice de participare la concurs/examen :
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  .
-vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –   7 ani 
6.Cum să aplici :
Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada
30 iunie  2023 – 19 iulie 2023   si  va conţine în mod obligatoriu:
1)formularul de înscriere ;
2)scrisoare de intenție ;
3)curriculum vitae, modelul comun european ;
4)copia actului de identitate;
5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii
9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .
10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;
12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații
Optional  :
–        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;
–        alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  
·        Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :
La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro
Bibliografie/tematică :
-Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a, cu tematică partea a VI a titlului  I – dispoziții generale, titlul II – statutul funcționarilor publici .
-Constitutia Romaniei , republicată, cu tematică titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123  ;
-Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare, cu tematică cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;
-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare , cu tematică cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare;
– Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată, cu tematică integral ;
– Hotărârea  Consiliului  Local Sinaia nr. 106 /2016  regulamentul privind comercializarea produselor și serviciilor de piață , cu tematică integral.

– Vezi anunțul în format pdf AICI
Formular înscriere concurs
Fișa post inspector compartiment autorizare  Direcție Poliție Locală

Last modified: iunie 30, 2023

Comments are closed.