Administrație Publică

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice unice de execuție vacante de inspector clasa I grad superior în cadrul Biroului Taxe și Impozite

iulie 6, 2023

Primaria orasului Sinaia organizează concurs pentru ocuparea funcției publice unice de  execuție vacante  de :
–        inspector  clasa I grad superior  în cadrul  Biroului Taxe si Impozite –
ID  181180
–        cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Informatii privind desfasurarea concursului :
Tip concurs – RECRUTARE
Data sustinere proba scrisa : 08.08.2023,ora 11
Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă
Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :
 06.07.2023 – 25.07.2023
Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47
1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :
– Impunerea materiei impozabile (terenuri, mijloace de transport) în totalitatea sa, pentru persoane fizice, la termenele legale prevăzute de lege.
2.Responsabilitati :
– Efectuează activității de constatare,  de impunere a materiei impozabile (terenuri, mijloace de transport), pentru contribuabilii persoane fizice a impozitelor și taxelor locale la termenele legale prevăzute de lege, pentru contribuabilii persoane fizice.
– Emite actele administrativ fiscale aferente activității gestionate, răspunde de întocmirea corectă a acestora, precum și de comunicarea și urmărirea acestora;
– Verifică și înregistrează declarațiile de impunere privind materia impozabilă (terenuri, mijloace de transport), corectează erorile privind calculul impozitului/taxei, și stabilește din oficiu obligațiile fiscale, conform documentelor existente la dosarul fiscal pentru persoanele fizice;
– Înregistrează declarațiile cu privire la taxele locale aferente persoanelor fizice;
– Prelucrează documentele cu privire la activitatea gestionată,  care sunt transmise  prin platforma CityOn și adresa de e-mail taxe@primaria-sinaia.ro, de către contribuabilii persoane fizice.
– Răspunde de comunicarea documentelor întocmite, către contribuabilii persoane fizice, prin platforma CityOn și adresa de e-mail taxe@primaria-sinaia.ro
 3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :
– integritate si confidentialitate ;
– exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate ;
– aptitudini de comunicare  ;
– abilități de exprimare în scris si verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție si de conducere ;
– întocmire rapidă a documentelor ;
– adaptabilitate la nou ;
– capacitate de autoperfectionare  prin pregătire permanentă ;
– capacitate de lucru in echipă ;
– cunostințe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : nivel  mediu
5.Condiții specifice de participare la concurs/examen :
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .
– vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –   7 ani
6.Cum să aplici :
Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada
06 iulie 2023 – 25 iulie 2023   si  va conţine în mod obligatoriu:
1) formularul de înscriere ;
2) scrisoare de intenție ;
3) curriculum vitae, modelul comun european ;
4) copia actului de identitate;
5) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
6) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
7) copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;
8) aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii
9) declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .
10) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;
12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații 
Optional  :
–  alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;
–  alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  
·  Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :
La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro
Bibliografie/tematică :
– Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a, cu tematică partea a VI a titlului  I – dispoziții generale, titlul II – statutul funcționarilor publici .
– Constitutia Romaniei , republicată, cu tematică titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123  ;
– Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare, cu tematică cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;
– Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare , cu tematică cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare;
– Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu tematică titlul IX impozite și taxe locale.
– Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu tematică integral.

Vezi anunțul în format pdf AICI
Formular înscriere concurs
Fișa postului inspector clasa I grad superior

Last modified: iulie 6, 2023

Comments are closed.