Administrație Publică

Hotărârea nr.104 din data de 10.07.2023

iulie 12, 2023

Privind revocarea HCL nr. 102/07.07.2023 și aprobarea cedării în patrimoniul Engie Romania S.A. și Distrigaz Sud Rețele S.R.L., pe toată durata de existență a acestora, a dreptului de proprietate a unor conducte de alimentare cu gaze naturale, care au fost deviate în cadrul executării proiectului “NOCO 2 –CALE PENTRU PIETONI “ – construire pasarele pietonale strada Badea Cȃrţan – 1 Mai şi strada Walter Mărăcineanu – Aleea Kuşadasi, reabilitare trasee pietonale existente, modernizare trasee pietonale existente şi iluminat public, situate în zona Badea Cȃrţan-1 Mai, Walter Mărăcineanu- Aleea Kuşadasi, Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cȃrţan, Walter Mărăcineanu, oraș Sinaia, jud. Prahova, conform protocolului de predare-preluare din anexa 1

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 2006 /10.07.2023 întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune aprobarea revocării HCL nr. 102/07.07.2023 și aprobarea cedării în patrimoniul Engie Romania S.A. și Distrigaz Sud Rețele S.R.L., pe toată durata de existență a acestora, a dreptului de proprietate a unor conducte de alimentare cu gaze naturale, care au fost deviate în cadrul executării proiectului “NOCO 2 –CALE PENTRU PIETONI “ – construire pasarele pietonale strada Badea Cȃrţan – 1 Mai şi strada Walter Mărăcineanu – Aleea Kuşadasi, reabilitare trasee pietonale existente, modernizare trasee pietonale existente şi iluminat public, situate în zona Badea Cȃrţan-1 Mai, Walter Mărăcineanu- Aleea Kuşadasi, Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cȃrţan, Walter Mărăcineanu, oraș Sinaia, jud. Prahova, conform protocolului de predare-preluare din anexa 1;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2007 /10.07.2023;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Autorizația de construire nr. 39/29.09.2020 pentru PROIECT “NOCO 2 –CALE PENTRU PIETONI “ –construire pasarele pietonale strada Badea Cȃrţan – 1 Mai şi strada Walter Mărăcineanu – Aleea Kuşadasi, reabilitare trasee pietonale existente, modernizare trasee pietonale existente şi iluminat public.

– Autorizația de construire nr. 40/29.05.2023 pentru DEVIERE REŢEA DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE – STRADA BADEA  CÂRŢAN INTERSECŢIE  CU DRUM NATIONAL (DN1)  PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI “NOCO 2 –CALE PENTRU PIETONI “ – construire pasarele pietonale strada Badea Cȃrţan – 1 Mai şi strada Walter Mărăcineanu – Aleea Kuşadasi, reabilitare trasee pietonale existente , modernizare trasee pietonale existente şi iluminat public.

– Procesele verbale nr. 1, 2 și 3/2023 de recepție tehnică a conductelor de alimentare cu gaze naturale de RP de PE100 SRD11 DN 180 mm, în lungime de 153,90 ml;  RP DN 63 mm în lungime de 4,20 ml; RP DN 180 mm în lungime de 155,20 ml; RP din PE DN 200 mm în lungime de 30,90 ml, situate în zona Badea Cȃrţan-1 Mai , Walter Mărăcineanu- Aleea Kuşadasi , Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cȃrţan, Walter Mărăcineanu;

–  art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

Ținând cont de prevederile  art. 190, lit. a) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările şi completarile ulterioare;

În temeiul  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), d), alin. (7) lit. n), coroborat cu art. 139 alin (1) și  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă revocarea HCL nr. 102/07.07.2023 privind aprobarea transmiterii în administrare și folosință cu titlu gratuit, către Engie Romania S.A., pe toată durata de existență a acestora, a unor conducte de alimentare cu gaze naturale situate în zona Badea Cȃrţan -1 Mai, Walter Mărăcineanu- Aleea Kuşadasi, Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cȃrţan, Walter Mărăcineanu, oraș Sinaia, jud. Prahova, conform protocolului de predare-preluare din anexa 1. 

ART.2. – Aprobă cedarea în patrimoniul Engie Romania S.A. și Distrigaz Sud Rețele S.R.L., pe toată durata de existență a acestora, a dreptului de proprietate a următoarelor conducte de alimentare cu gaze naturale, în valoare totală de 194.123,01 lei (fără TVA), care au fost deviate în cadrul executării proiectului “NOCO 2 –CALE PENTRU PIETONI “ – construire pasarele pietonale strada Badea Cȃrţan – 1 Mai şi strada Walter Mărăcineanu –  Aleea Kuşadasi, reabilitare trasee pietonale existente, modernizare trasee pietonale existente şi iluminat public, situate în zona Badea Cȃrţan -1 Mai, Walter Mărăcineanu – Aleea Kuşadasi, Avram Iancu, 1 Mai, Badea Cȃrţan, Walter Mărăcineanu, oraș Sinaia, jud. Prahova, conform protocolului de predare-preluare din anexa 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • conducta RP de PE100 SRD11 DN 180 mm, în lungime de 153,90 ml,
  • conducta RP DN 63 mm, în lungime de 4,20 ml,
  • conducta RP DN 180 mm, în lungime de 155,20 ml,
  • conducta RP din PE DN 200 mm, în lungime de 30,90 ml.

ART.3. – Aprobă încheierea Protocolului de predare – preluare a conductelor menționate la art. 2, conform anexei 1 la prezenta.

ART.4. – Împuterniceşte Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze Protocolul de predare – preluare. 

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Viceprimarul oraşului Sinaia și Serviciul Urbanism şi Cadastru. 

ART.5. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios – Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Serviciului Urbanism și Cadastru, Serviciului Buget și Resurse Umane, Engie Romania S.A. și Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

Vezi HCL nr.104 în format pdf AICI

Last modified: iulie 12, 2023

Comments are closed.