Administrație Publică

Hotărârea nr.106 din 20.07.2023

iulie 21, 2023

privind aprobarea participării la Planul National de Redresare si Rezilienta, pentru apelul de proiecte „PNRR/2023/C13/I4 Construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea serviciilor sociale a 71 de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, Componenta C13 Reforme Sociale, Investitia I4. Crearea unei rețele de Centre de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice” și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Înfiintarea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, județ Prahova (8810 CZ – V – I) , cu o capacitate totală de 75 de locuri – prin Construire centru de zi pentru persoane vârstnice, parcare, împrejmuire, branșamente utilități și organizare de șantier”

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 2103 /18.07.2023;

– Raportul de specialitate nr.2104 /18.07.2023  întocmit de Biroul Investiții și Achiziții prin care se propune aprobarea participării  la și a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici realizarea obiectivului de investiții Înfiintarea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, județ Prahova (8810 CZ – V – I) , cu o capacitate totală de 75 de locuri”,  în Orașul Sinaia, Județul Prahova;

– Decizia 2021/0309 a  Ministrului Muncii și Solidarității Sociale de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență a României  și de aprobare a Ghidului de finanțare a proiectului  „PNRR/2023/C13/MMSS/I4 – Centre de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice; Componenta 13 Reforme Sociale – Investiția I4 Crearea unei rețele de Centre de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice”

– Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 3 noiembrie 2021 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială

– Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2019 privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, în care este inclusă și Direcția de Asistență Socială;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2022 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, în care este inclusă și Direcția de Asistență Socială;

– Certificatul de Acreditare seria AF nr. 006272 prin care Primăria Orașului Sinaia, prin Direcția de Asistență Socială, este autorizată să acorde servicii sociale pe perioada nedeterminată;

Văzând Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia; 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice;

În conformitate cu prevederile  art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a) și lit. e), art. 139 alin. (1), alin. (3)  lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea UAT Orașul Sinaia la Planul Național de Redresare si Reziliență, pentru apelul de proiecte „PNRR/2023/C13/I4 Construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea serviciilor sociale a 71 de centre de zi de asistență și recuperea pentru persoane vârstnice, Componenta C13 Reforme Sociale, Investitia I4. Crearea unei retele de Centre de Zi de Asistență si Recuperare pentru Persoane Vârstnice”.

Art. 2. Se aprobă documentația tehnico-economică reprezentând Studiul de Fezabilitate pentru ”Înfiintarea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în Orașul Sinaia, județ Prahova (8810 CZ – V – I) , cu o capacitate totală de 75 de locuri prin construire Centru de Zi pentru persoane vârstnice, parcare, imprejmuire, bransamente utilitati, organizare de șantier”, în Orașul Sinaia, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă descrierea investiției, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, după cum urmează:

4.1.1. valoarea totală a proiectului de 6.514.844,92 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 1.237.820,54 lei;

4.1.2. cheltuieli eligibile în valoare de 6.102.436,54 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 1.159.462,94 lei

4.1.3. cheltuieli neeligibile în valoare de 412.408,38 lei (fără TVA) la care se adaugă TVA în valoare de 78.357,59 lei constituite din:

  • 3.7 – Consultanță în valoare de 130.000 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 24.700,00 lei
  • 5.3. – Cheltuieli diverse și neprevăzute în valoare de 105.370,88 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 20.020,47 lei
  • 5.4. – Cheltuieli pentru informare și publicitate în valoare de 5.000,00 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 950,00 lei

–    Cheltuieli pentru funcționarea centrului social, conform Ghidului de Finanțare, în valoare         de 172.037,5 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA în valoare de 32.687,125 lei

4.1.4. caracteristici tehnice:

– Localizare: strada Spitalului nr.2, numar cadastral 25426, teren 20110 m2 ;

– Suprafața construită clădire: 639 mp; 

– Dimensiuni maxime clădire 33.95 m x 21.20 m;

– Regim de înălțime P

– Capacitate: cca 50 beneficiari zilnici pentru serviciile de zi de asistență și recuperare și cca 25 de beneficiari zilnici pentru serviciile de îngrijire la domiciliu.

Art. 5. Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul local, respectiv a cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 412.408,38 lei (fără TVA) la care se adaugă TVA în valoare de 78.357,59 lei, identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și toate costurile suplimentare din fonduri proprii, în condițiile legii, în cazul în care, sunt necesare pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.

Art. 6.  Se aprobă devizul general al proiectului, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă nota de fundamentare, conform Anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă cererea de finanțare și anexele specifice, conform Anexei nr. 5, care vor fi depuse pentru finanțarea proiectului de  către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Art. 9. Se aprobă asumarea menținerii obiectului de activitate al centrului și asigurarea funcționării acestuia cel puțin 10 ani după încheierea perioadei de finanțare.

Art. 10. Se mandatează Primarul Orașului Sinaia, Domnul Vlad-Gheorghe Oprea sau Viceprimarul Orașului Sinaia, Domnul Gheorghe Bădăran, în calitate de reprezentant legal al orașului Sinaia, să semneze contractul de finanțare, precum și toate actele care au legătură cu procesul de scriere, depunere, contractare și implementare a proiectului.

Art. 11. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane și Biroul de Investiții și Achiziții.

Art. 12. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin Compartimentul Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane, Biroului de Investiții și Achiziții și Serviciului Urbanism și Cadastru.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: iulie 21, 2023

Comments are closed.