Administrație Publică

Anunț concurs pentru ocuparea funcției contractuale unice de conducere vacante de : ȘEF SERVICIU – SERVICIUL PUBLIC DE SALVAMONT

august 4, 2023

A  N  U  N  Ț

Primăria orașului Sinaia organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale unice de  conducere vacante  de :

ȘEF SERVICIU – SERVICIUL PUBLIC DE SALVAMONT

–        cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informații privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Dată susținere proba scrisa : 30.08.2023,ora 11

Dată susținere proba interviu : 04.09.2023,ora 13,00

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere :

04.08.2023 – 21.08.2023

Locul desfășurării concursului : sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– răspunde pentru modul de acțiune al formației de Salvamont Sinaia în timpul operațiunilor de patrulare, salvare și intervenție pentru limitarea și lichidarea urmărilor dezastrelor și accidentelor montane.

2.Abilități, calități și aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate și confidențialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință și responsabilitate ;

– capacitate de a acționa operativ

– lucru în  echipa

– disponibilitate la     lucru  prelungit

– abilități de comunicare,coordonare și consiliere

3.Condiții specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .

-vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției   –   5 ani

4.Cum să aplici :

Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada 04 august 2023 – 21 august 2023   și  va conține în mod obligatoriu:

a)formular de înscriere la concurs ;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e)copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)curriculum vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit  cu o declarație pe proprie răspundere.În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor , are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

Opțional  :

–        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist în cadrul unor proiecte/programe ;

–        alte diplome/certificate obținute în urma absolvirii unor cursuri

 

·        Relații suplimentare și coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie/tematică :

1.     Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu tematică integral.

2.     Constitutia Romaniei , republicată – titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123.

3.     Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare – cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare ;

4.     Hotărârea Guvernului nr.22/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, cu modificările și completările ulterioare, cu tematică integral.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Formular înscriere concurs

Last modified: august 4, 2023

Comments are closed.