Administrație Publică

Anunț concurs pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR – Clubul Sportiv Carpați Sinaia

august 21, 2023

Clubul Sportiv Carpați Sinaia, cu sediul în Sinaia, B-dul Carol I, nr.40,  județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea postului de  ADMINISTRATOR, studii medii, normă întreagă.

Concursul se va desfășura, la sediul instituției, astfel:

  • Proba scrisă: luni, 11.09.2023, ora 10:00;
  • Proba practică și interviul: marți, 12.09.2023, ora 12:00;
  • Anunțarea rezultatelor: joi, 14.09.2023, ora 14:00.

Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

  • studii medii;
  • cunoştințe de operare PC, Word , Xcel;
  • abilități de comunicare;
  • capacitate de lucru în echipă;
  • spirit analitic și capacitate de sinteză.

   Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere;

b)copia actului de identitate;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,;

e)cazierul judiciar;

f)adeverinţă medicală la medicul de familie;

g)curriculum vitae;

Dosarele se depun la sediul Clubul Sportiv Carpați Sinaia pana la data de: 01.09.2023.                .

Bibliografie: Legea 69/2000, OMFP 2861/2009 (inventarierea).

Relații suplimentare la sediul Clubul Sportiv Carpați Sinaia, persoană de contact Preda Oana Raluca telefon 0244 310 573/ 0728 890 903.

Preda Oana Raluca
Președinte,
Clubul Sportiv Carpați Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: august 22, 2023

Comments are closed.