Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice unice de execuție de inspector clasa I grad superior în cadrul Serviciului Buget și Resurse Umane

septembrie 12, 2023

Primăria orașului Sinaia organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției publice unice  de  execuție  de :

–          inspector  clasa I grad superior  în cadrul  Serviciului Buget și Resurse Umane – ID 181177

–          cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informații privind desfășurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data susținere proba scrisa : 16.10.2023,ora 11,00

Data susținere proba interviu : se va anunța odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere:

12 septembrie 2023  – 02 octombrie 2023

Locul desfașurarii concursului : sediul Primăriei orașului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

– evidența contabilă, analitică și sintetică a veniturilor și cheltuielilor bugetului local, fonduri speciale, extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

2.Responsabilitati/ atribuții  :

– stinge creanțele fiscale prin plata și restituire, sau alte cai, după caz.

-verifica zilnic borderourile de incasare a impozitelor, taxelor, amenzilor și altor venituri la bugetul local cu chitanțele emise.

-efectuează punctaje cu datele înregistrate în evidența contabilă și datele din execuția de casă emisă de trezorerie.

-verifică documentele de încasări și plăți predate de casier, precum și dacă soldul înscris în registrul de casă este stability correct.

-verifică și inventariază în ultima zi lucrătoare la sfarșitul fiecărei luni disponibilitățile bănești cu documente de încasare, chitanțele anulate, ultimele documente de intrare și ieșire  din casierie.

– verifică și urmărește primirea la timp a extraselor de cont și a documentelor însoțitoare, asigurand încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificației bugetare a cheltuielilor.

-verifică zilnic execuția de casă emisă de trezorerie, întocmește și ține la zi partida de venituri pe feluri de impozite și taxe, ține evidența debitelor din impozite și taxe, modifică debitele inițiale, analizează fenomenele rezultate din aplicarea legislației în vigoare .

– întocmește lista de ramasita și de suprasolviri pe feluri de impozite și taxe locale, urmărește încasarea listei de rămășiță din anii precedenți și anul current și propune sccoaterea din evidență sau trecerea în evidență separate a persoanelor juridice/fizice, prescrise sau aflate în stare de insolvabilitate, insolvență, etc.

-verifică încasările prin POS,SNEP,INCOMAR și întocmește OP-urile, borderourile privind transferurile din bancă în conturile de trezorerie ale instituției aferente acestora.

Stinge creanțele fiscal prin plata și restituire, sau alte cai, după caz.

-întocmește zilnic notele contabile privind veniturile și cheltuielile bugetului local conform reglementărilor contabile în vigoare și operează în sistemul informatic .

– întocmește evidența contabilă a veniturilor bugetare, fonduri speciale, veniturilor extrabugetare conform clasificației bugetare și planului de conturi actualizat.

– întocmește balanța analitică a veniturilor bugetului local.

– întocmește evidența contabilă a cheltuielilor bugetului local, cheltuielilor cu destinație specială extrabugetare, conform clasificației bugetare și planului de conturi actualizat.

– întocmește balanța analitică a cheltuielilor bugetului local.

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilități de exprimare în scris si verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție si de conducere ;

-întocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregătire permanentă ;

-capacitate de lucru in echipă ;

– cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : nivel de bază;

4. Conditii  de desfășurare a concursului :

data organizării probei scrise  16 octombrie 2023 ora 11,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– data și ora interviului se vor afișa împreună cu rezultatele de la proba scrisă la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

– dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul instituției/ANFP, respectiv în perioada 12.09.2023 – 02.10.2023 ora 16,00 la sediul Primăriei Sinaia din Bd.Carol I nr.47.

5.Condiții specifice de participare la concurs/examen :

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în  domeniul   : științe economice  .

-vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –   7 ani

6.Cum sa aplici :

·         Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primăriei Sinaia în perioada

12 septembrie 2023 – 02 octombrie  2023  și  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.

Optional:

·         alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

·         alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri  de specialitate

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie/tematică :

– Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a, cu tematică partea a VI a titlului  I – dispoziții generale, titlul II – statutul funcționarilor publici .

-Constitutia Romaniei , republicată, cu tematică titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123  ;

-Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare, cu tematică cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;

-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare , cu tematică cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare;

-Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata si actualizata, cu tematică integral;

-Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat, cu tematică cap. Ordonantarea cheltuielilor (3) și plata cheltuielilor (4);

-Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor capitalurilor proprii,cu modificările și completările ulterioare , cu tematică integral;

-Ordinul MFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a planului de conturi pentru acestea, cu modificările și completările ulterioare,cu tematică capitolul I ;

Vezi anunțul în format pdf AICI

Formular înscriere concurs format pdf

Last modified: septembrie 12, 2023

Comments are closed.