Administrație Publică

Proces verbal ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 27.07.2023

octombrie 20, 2023

Încheiat astăzi 27 iulie 2023, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 264/21.07.2023, care s-a desfăşurat în sala de ședințe a Consiliului local al orașului Sinaia din Bdul. Carol I nr. 47

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la începutul lucrărilor  şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri din care: 14 consilieri participă fizic, iar doi consilieri, respectiv dna.cons. Istrate Iuliana si dl.cons. Remus David  participă online, fiind plecați în concediu de odihnă. Întârzie dl. cons. Pavel Georgini.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă din partea executivului : dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, dna.Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane,  dna. Gherasim Mihaiela, arhitect șef oraș Sinaia,  dna. Banu Alina, șef Birou Patrimoniu si Protecție Civilă, dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu si Protecție Civilă, Șuțu Laura, director Direcția Poliția Locală, dl.  Cătălin Țicu, director executiv SC. Transport Urban SRL, dl. Horațiu Năpăruș inspector Serviciul Politici Publice și Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. Primar Vlad Oprea, deschide  lucrările ședinței  și, întrucât dl. Remus David, președinte de ședință ales pentru o perioadă de 3 luni participă online la ședința de astăzi, îi invită pe membrii Consiliului local să facă propuneri pentru președintele de ședință.

Dl. Cons. Popa Gheorghe îl propune ca președinte de ședință pe dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran.

Supusă aprobării, propunerea se votează în unanimitate.

Președintele de ședință  arată că, pe proiectul ordinii  de zi sunt înscrise 18 puncte la care  se mai adaugă un punct de pe ordinea de zi suplimentară, respectiv raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  arată că, în ultima vreme consilierii au fost convocați în 4 ședințe de îndată, iar acum, a fost convocată ședință ordinară. Recomandă executivului să  respecte legea în ce privește termenul de convocare a ședințelor.

Propune ca pe ordinea de zi să se treacă și punctul ”Diverse”.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul ordinii de zi cu amendamentele făcute, care se votează cu 15 voturi ”pentru” și ”o abținere” (se abține dl. cons. Vasile Gheorghe).

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi – Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din 07 iulie și 10 iulie 2023.

Președintele de sedință  supune aprobării procesele verbale prevăzute la pct. 1, care sunt votate în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Dezvoltarea integrată a domeniului schiabil Sinaia”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar Vlad Oprea arată că este un proiect la care s-a lucrat foarte  mult,  acesta fiind si motivul pentru care s-a convocat ședinta de astazi, pentru că are termen de depunere luni, și are mai multe obiective:  este vorba despre telescaunul nou către Vânturis, de o bandă de începători la Cota 2000,   o sanie de vara pe pârtia nouă care va fi cea mai lungă din România, va avea  2,3 km, un sistem integrat de balizare si securizare a pârtiilor, 3 utilaje de bătut zăpada si o cladire administrativă,  cu un post de prim ajutor și o zona de birouri în zona telescaunului de la Vânturiș. Este un proiect complex, în valoare de 145.000.000 lei care urmează să fie depus la  Ministerul Turismului.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 16 voturi ”pentru”.

Dl. Cons. Miloș Călin consideră că,  zona respectivă va fi o zona mai izolată care va avea acces la telescaun.

Dl. primar precizează că,  se deschide o nouă zonă  completă de schi, specială si unica,  cu un telescaun care  are o lungime de 2,5 km si care va fi cu dublu acces,  se creaza aprox. 12 km. de pârtii noi, o zona orientata spre versantul nord-vestic. Telescaunul va fi  debraiabil, urmând ca  în Valea Dorului să se faca un garaj subteran  unde se garează telescaunele, seara. Afirmă că, intenționeaza ca în viitor să  se faca accesul către Dichiu si pe drum, la care se vor mai adauga si alte instalații de transport pe cablu care se vor face.

Dl. cons. Remus David  afirma că, telescaunul  descongestionează toată  aglomerația din Valea Dorului si Valea Soarelui.

Dl. Primar  completează : va fi un telescaun puternic, care va transporta  2000 – 2200 pers/ora. A fost prins în panul de management de către Consiliul Știintific al Parcului Bucegi, pentru că nu  era nimic prevăzut în zonă,  a fost o discuție de lunga durata pâna să se obtină aprobarea efectivă pentru că se află  într-o zona de protectie integrala, s-au facut studii de impact asupra mediului. Afirmă de asemenea, ca se intentionează să se ia stâna de la Vânturis, care în prezent este închiriata ciobanilor,  si să se transforme într-o cabana tusitica.

Urmează pct. 3 –  Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere prevăzută la art.1 din HCL. nr. 71/12.05.2023 referitoare la aprobarea garantării a maxim 10.000.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de  maxim 20.000.000 lei contractata de catre SC. Transport Urban  Sinaia SRL pentru obiectivele de investitii :”Instalație  de transport pe cablu tip Teleski Lăptici” și ”Instalație de transport pe cablu tip Telescaun Valea Dorului”, cu spațiile de servicii aferente, inițiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  întreabă dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect.

Dl. Primar  arată că, este vorba de creditul pe care l-a luat SC. Transport Urban SRL. pentru a face telescaunul din Valea Dorului și teleschiul Lăptici. Telescaunul s-a făcut dar, teleschiul Lăptici nu s-a putut face pentru că,  nu a existat aprobarea de la Consiliul Științific, deoarece în vechiul plan de management al Parcului nu era trecută zona respectivă în zona de dezvoltare durabilă. Conform noului plan de management, urmează să se  primească aprobare pentru începerea lucrărilor.

Dna. cons. Boldeanu Elena întreabă dacă se respectă  termenul scadent care este în decembrie 2023.

Dl. Primar  menționează că, s-ar putea să  se  prelungească,  licitația este făcută, este închisă, dar nu se poate trece la execuție până nu  se aprobă planul de management al Parcului. Planul  a avansat destul de mult, a trecut de Consiliul Stiintific, toate primăriile și-au dat acordul și urmează să meargă la minister și speră să  se aprobe prin Ordin al ministrului cât mai repede.

Dna. Boldeanu Elena întreabă  care este gradul de îndatorare al UAT Sinaia și dacă această prelungire are vre-o influență.

Dl. Primar arata că,   nu are legatură una cu alta, aceasta  este o garanție care nu intră pe gradul de îndatorare al UAT.Sinaia

Dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget și Resurse Umane,  menționează că, gradul de îndatorare   este sub limita prevazută de lege,  este de 28 %.

Președintele de sedință  supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat, care  se adoptă cu 16 voturi ”pentru” în forma prezentată de initiator.

Se trece la pct. 4 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia și a serviciilor aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, inițiat de  dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  dă cuvântul dlui primar ca să susțină  acest proiect.

Dl. Primar  arata că,  a încercat sa reașeze organigrama pentru a identifica ce posturi nu sunt ocupate si unde mai este nevoie de alte posturi  având în vedere funcțiile unice, pentru că,  angajarea este blocată. Există   o functie de șef serviciu la Serviciul Public Salvamont care trebuie ocupată, iar Centrul Cultural Carmen Sylva a  solicitat un post de referent. În acest sens, s-au luat cele două posturi de la alte departamente unde sunt posturi vacante, nu s-au mai facut angajări pentru cîă legea nu permite să se măreasca numărul de angajați, și nu se pot face angajari decât pe posturile unice.

Dl. Cons. Miloș Călin  întreabă de ce este nevoie de un post  la Carmen Sylva ?

Dna. cons Șuvaina Monica  menționează că, activitatea Centrului Cultural Carmen Sylva este vastă, sunt multe evenimente și din anul 2008 până în acest moment,  a rămas același număr de angajați.

Dna. cons. Arieșan Aurora consideră că, poate era mai util să fie angajat un contabil.

Dna. cons. Șuvaina Monica arată că, și contabilul, alături de întreg personalul Centrului Cultural  participă la toate evenimentele organizate.  Ar avea nevoie de asemenea,  și de un bibliotecar pentru că si la Biblioteca este nevoie de încă un post. Aduce la cunoștință celor prezenți că, prin intermediul dlui primar care s-a implicat foarte mult, s-a încheiat un contract de voluntariat   cu studenții de la Universitatea București care vin la Sinaia până în luna septembrie pentru că, se dorește digitalizarea bibliotecii orașului. Voluntarilor li se asigură cazare și o masă gratis.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 5. – Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor, onorariilor pentru cursurile desfășurate la Centrul Cultural Carmen Sylva, de profesori și instructori, cu elevi și seniori, precum și contribuția seniorilor participanți la călătoriile culturale organizate, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință dă cuvantul dnei. Suvaina Monica, director Centrul Cultural, să susțină acest proiect.

Dna cons. Monica Șuvaina  mentionează că, are nevoie de aceasta hotarare de consiliu, deoarece în urma controlului efectuat de  Curtea de conturi în acest an,  li s-a spus că este necesar să existe o hotărâre de consiliu  prin care să se stabileasca un minim de la care să se porneasca ca să acopere onorariile si tarifele percepute pentru cursurile care se desfășoară la Centrul Cultural, sustinute de profesori și  de instructori.

Dna.cons. Boldeanu Elena înțelege că, acestea sunt sumele minime de la care pornesc onorariile care se mai pot mări.

Dna.cons. Suvaina Monica precizează că, aceste onorarii se pot majora dacă vor fi bani în bugetul local.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 16 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 6. – Proiect de hotărâre privind  ajustarea  tarifelor de călătorie, a tarifelor de abonament și abonament pentru pensionari, pentru serviciul de transport rutier public de persoane, efectuat de SC. Transport Urban Sinaia SRL., inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar Vlad Oprea  mentionează că, tarifele pentru serviciul de transport rutier public  pentru persoane nu au mai fost ajustate de 10 ani. Majoraraea este de la 2 la 3 lei pentru o calatorie, un abonament va costa 75 lei, iar  un abonament pentru pensionari va costa  30 lei.

Dl. Cons. Miloș Călin  consideră că orașul trebuie să susțină transportul local de călători.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 14 voturi ”pentru” si 2 ”abțineri” (se abțin : dl. cons. Marcoci Constantin și dna. cons. Poponete Valentina).

Urmează pct. 7 – Proiect de hotărâre privind  completarea domeniului de activitate din actul constitutiv al SC. Sinaia Forever SRL cu codurile CAEN 0210 – silvicultură și alte activități forestiere și 0220 – Exploatare forestieră, inițiat de  dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar Vlad Oprea  arată  că, SC. Sinaia Forever SRL.și-a luat avizele necesare pentru a transporta arborii tăiați de pe domeniul public pentru că dura foarte mult pâna venea Ocolul Silvic să marcheze  si firma care trebuia sa-i transporte.

Dl. Cons. Miloș Călin întreabă cine se va ocupa de tăierea și transportul arborilor pentru că este foarte greu si complicat să obții autorizație de funcționare pe acest domeniu.

Dl. Primar  precizează că, cei de la SC. Sinaia Forever vor angaja oameni care se vor ocupa numai de transportul arborilor nu și de taiat. Este o problema de timp, pentru ca, procesul dura foarte mult. Este vorba de transportul arborilor,  nu de tăiere.

Dl. Cons. Marcoci Constantin afirmă că, în comisia de urbanism li s-a spus că  cei de la Sinaia Forever se vor ocupa și de tăierea arborilor, nu numai de transport.

Dl. Primar menționeaza că, cei de la Sinaia Forever nu vor tăia arborii pentru ca nu au oameni specializați si nu este cazul să-și asume această raspundere foarte mare.  Sunt doua probleme  separate,  este o firma specializata care  taie copacii  si una care ii transportă, respectiv SC. Sinaia Forever SRL.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus mentionat care se adopta cu 16 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 8 –  Proiect de hotărâre privind  modificarea  art. 2 din HCL.87/2023 prin completarea  capitolului V – Contravenții, Sancțiuni din Regulamentul privind comercializarea produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl.primar  arată că, este vorba de cei care încalcă legea privind vânzarea  de produse pe marginea drumului, motiv pentru care a propus sa fie  imputerniciți, pe lângă reprezentanții Poliției Locale, și reprezentanții Poliției Stațiunii Sinaia și ai Jandarmeriei Române.

Apare în sala de ședințe dl. cons. Pavel Georgini. Sunt prezenți la lucrările acesteia, toți cei 17 consilieri în funcție.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 17 voturi ”pentru”.

În continuare, se trece la pct. 9  –  Proiect de hotărâre privind  completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de către SC.Transport Urban SRL, ajustarea tarifelor și stabilirea programului de funcționare al parcărilor, inițiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de sedință  dă cuvantul dlui Iosifescu Nicolae să prezinte amendamentul pe care l-a facut la acest proiect.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  consideră că gratuitățile care au fost aprobate acum 2 ani de Consiliul Local, este firesc să  rămâna așa cum au fost ele aprobate atunci, pentru că nu există o motivație serioasă pentru ca aceste gratuități să  dispară.

Dl. primar Vlad Oprea   argumentează proiectul de hotărâre făcut : în primul rând  sunt 10 parcari date în administrare SC. Transport Urban SRL si a venit cu  propunerea pentru 3  zone  de tarife:  prima zona care este zona centrală, zona a II-a  Gara din Sinaia  și  str. Avram Iancu și zona a III-a care este diferențiată,   si care cuprinde zona de acces către domeniul schiabil; aici intră parcarea de la Telegondolă si Drumul Nou al Cotei, accesul pe Calea Codrului si Telecabina Sinaia. A propus  ca gratuitățile pe zona de centru, să ramână pe str. Cuza Voda, respectiv 30 de minute, la Gară există  gratuitate pentru 4 locuri de parcare pentru cei care vin si pleacă, restul locurilor de parcare de la gară fiind administrate de SC. Transport Urban SRL. Mai mult decat atât în fața  Mânăstirii Sinaia sunt 5 locuri de parcare   gratuite timp de 2 ore pentru cei care merg la slujbă. Nu vede niciun motiv pentru care să se tină toate locurile de parcare gratuit, din spatele Mânăstirii   sau pe Bd. Fedinand unde nici nu sunt sinaieni. A scos partea de gratuitate de pe str. O Goga  pentru că, sinaienii care vin în zona de centru  nu gasesc niciodata loc de parcare ; sunt mai multi cetățeni  care stau la terasă si care-si lasa masina o oră, după care revin  si mai parcheaza o ora  ocupând astfel locurile de parcare gratuite fara ca ceilati care vin să-si foloseasca eficient parcarea respectiva.  De asemenea, pentru ca sa nu mai fie probleme, a propus ca parcarea pe strada O.Goga sa fie de 6 lei/ora. Ca  si noutate, dorește  să scoata parcarile pentru autorcare   din zona centrală si din  zona veche a orașului  si  să le mute în zona Gării unde este loc suficient;  nu mai agrează ca acele autocare sa ocupe 15 – 20 locuri de parcare din zona centrală si din alte zone. Mai mult decît atât, în zonele  respective, de exemplu la Telecabina din   Sinaia, în zona centrala si pe O Goga,  pe str. Cuza Voda si pe Ferdinand  sunt solicitari de la oamenii care locuiesc acolo și  carora li s-a fixat abonamentul pe an pentru parcare,  pentru că,  nu au posibilitatea  să-și lase  mașina în curte . Prin acest proiect încearcă să faca o  armonizare a parcărilor din oraș, creându-se astfel posibilitatea  si celor care vin în centru să-si lase mașina. Propune să se mearga pe proiectul integral care este un proiect studiat.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae sesizează ca, dl. primar  a spus că la Gara Sinaia se poate parca fără probleme, dar, în proiect  apare parcare  gara Sinaia 5 lei/autoturism.

Dl. primar  intrvine precizând că,  nu are nici-o legatură, există  cele 4  locuri de parcare gratuite pentru 30 minute,  destinate celor care vin și pleacă de la  gară, iar restul  parcării este dată în administrare celor de la SC. Transport Urban SRL si de aceea apare tariful. Acelasi lucru este și la Mânăstire, cele 5 locuri de parcare gratuite sunt la liber pentru sinaieni timp de 2 ore, restul locurilor sunt administrate de SC. Transport Urban SRL.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  întreaba unde scrie acest lucru, consideră că ar trebuie sa se specifice in hotarare.

Dl. primar  mentionează că sunt  indicatoare puse în locurile respective.

Dl. cons. Miloș Călin  întreaba când se va plati parcarea prin SMS.

Dl. primar  da cuvântul dlui Ticu Catalin, director executiv SC. Transport Urban SRL care menționează că, după aprobarea hotărârii de consiliu, se va încheia contractul cu o firmă.

Dl. primar  justifică de ce  nu a mai lasat gratuitate pe str.  O Goga  pentru că, atunci când se face prin SMS, locurile  se inventariaza automat și cetățenii se vor trezi cu roțile blocate.

Dl. cons. Pavel Georgini  propune să se completeze hotărârea,  cu un articol în care sa se menționeze ca, locurile de parcare din fiecare zonă,  destinate sinăienilor, ramân  gratuite în continuare.

Dl. primar arată că nu se poate completa această hotarare pentru ca, ea cuprinde doar parcarile administrate de SC. Transport Urban SRL, celelalte nu sunt ale TUS-ului pentru că fac obiectul altei hotărâri.

Dl. cons. Miloș Călin  propune să se  facă publicitate pe pagina de facebook  despre aceste parcări gratuite.

Dl. cons. Marcoci Constantin,  arată că,  fiind vorba de centrul orașului unde vin sinăienii la farmacii, bănci, etc. propune să se acorde gratuitate de 30 minute  și pentru locurile de parcare de pe  strada Octavian Goga, la fel ca pe strada Cuza Voda.

Dl. primar, în  calitate de inițiator, este de acord să se completeze proiectul de hotărâre cu  propunerea dlui cons. Marcoci Constantin, respectiv să se treaca la gratuitate  și parcarea de pe strada Octavian Goga cu 30 minute/mașină/odată pe zi, ținând cont că, această parcare este mai solicitată de sinaieni.

Dl. cons. Pavel Georgini  –  pentru că se discută  despre parcări – aduce la cunoștinta că  – si are o filmare în acest sens –  pe str. Mihail Kogălniceanu,  Primăria pune niște garduri pe niște locuri de parcare.

Dl. primar  intervine, precizând că,  nu sunt pe niște locuri de parcare,  ci, Primaria  pune garduri pe un teren care aparține domeniului privat al orașului Sinaia, iar filmarea este greșita,  parcarea este liberă, dar puțin  mai încolo sunt  niste cetateni din Bucuresri care parcheaza mașinile fără sa plăteasca. Unul din bucureșteni, si-a  pus acolo si o rampă ca să-si repare mașina, și a transformat zona într-un  service auto ambulant.

Dl. cons. Vasile Gheorghe sesizează că,   pe strada O Goga, abonamentele anuale pentru parcare persoane fizice  este 600 lei iar pentru celelate parcări este de 400 lei.

Dl. primar  arată că, s-a ținut cont de  diferența între centru și celelalte parcări.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  întreabă ce înseamnă gratuitate si dacă se anuleaza gratuitatea pentru locurile de parcare  din spatele Mânăstirii.

Dl. primar îi raspunde :  ”dacă se dă gratuitate  în spatele Mânăstirii,  parchează toti cei care vând pe aleea Carmen Sylva si vor fi valorizați doare aceia.”

Singura propunere cu care este de acord și care este de bun simț, referitoare la  gratuitatea parcarii de pe str.O Goga, este cea făcută de  dl. cons. Marcoci Constantin.

Dl. cons. Marcoci Constantin  întreaba daca  cineva verifică si are control asupra  celor  4 locuri gratuite de la gară.

Dl. primar  mentioneaza că, a montat experimental o cameră video la Mânastirea din Sinaia cu un sistem de alerta din 2  în 2 ore; dacă cel care parcheaza depășește doua ore, se declanșeaza  alarma si Politia  locala merge și blochează roțile. Considera că, așa se va întampla și cu plata parcării prin SMS.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat cu completarea facuta de dl.cons. Marcoci ”gratuitate 30 minute/mașina/odată pe zi în zona Octavian Goga” care se adoptă cu 14 voturi ”pentru”, o abținere (dl. cons. Vasile Gheorghe) și 2 voturi ”împotrivă” (votează împotrivă dl. cons. Iosifescu Nicolae și dna. cons.Boldeanu Elena).

Dl. cons. Iosifescu Nicolae atrage atenția  dnei. secretar că nu se respecta nici regulamentul, nici legea, pentru că, avea obligația să supună la vot mai întâi amendamentul propus si apoi proiectul de hotărâre al inițiatorului.

Dl. primar  recomandă dlui președinte de ședință  să supună la vot  si amendamentul dlui cons.Iosifescu Nicolae.

Președintele de sedinta supune aprobarii amendamentul propus de dl. cons. Iosifescu  Nicolae  care obtine 12 voturi ”impotrivă”, 2 voturi ”pentru”(votează pentru dl. cons. Iosifescu Nicolae și dna. cons. Boldeanu Elena) și 3 ”abțineri”(se abtin : dl. cons. Pavel Georgini, dna. cons. Poponete Valentina și dl. cons. Vasile Gheorghe).

Urmeaza pct. 10 – Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din HCL. Nr. 147/18.09.2020 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str. Brândușelor nr. 11, bl. 9B, parter, ap. 1, către dl. Dobrii Florin Daniel, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate, cu 17 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 11 –  Proiect de hotărâre privind  repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et. 1, ap. A.S.1.6., către Dl. ANGELESCU NICOLAE FLAVIAN, inițiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar  mentionează că, a propus repartizarea unei locuințe de serviciu din str. Walter Mărăcineanu pentru medicul specialist în urologie care a venit la Spitalul din Sinaia și a solicitat locuință.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate, cu 17 voturi ”pentru”.

Urmeaza pct. 12 – Proiect de hotărâre privind  repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et. 2, ap. A.S.1.4, către dna. MINCAN OANA, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului și președintele comisiei social-juridice, propune să se modifice proiectul de hotărâre în sensul repartizării locuinței de serviciu situată în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et.1, ap. A.S.1.4 dnei.  Mincan Oana, medic endocrinolog, în locul spațiului  situat la etajul 2 care este într-o stare avansată de degradare.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate, cu 17 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 13 –  Proiect de hotărâre privind  repartizarea locuintei de serviciu situata în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et. 1, ap. A.S.1.8., catre dna. HOGEA GABRIELA-IRINA, inițiat  de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar menționează că,  dna. Hogea lucrează la SC. Transport Urban SRL., este divorțată și are  2 copii. A propus să i se dea locuința de serviciu pe un an, acesta fiind un ajutor temporar.

Dna. cons. Aurora Arieșan  pune în discuție problema unui  profesor de la Colegiu care face naveta de la Râsnov. El a avut locuință de serviciu dar, i-a încetat contractul și nu a mai fost prelungit.

Dl. primar  mentioneaza că, daca mai este liber i se va da un spațiu.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 11 voturi ”pentru”, 4 ”abțineri” (se abțin : dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe și dna. cons. Poponete Valentina) și 2 voturi ”împotrivă” (dl. cons. Iosifescu Nicolae și dna. cons. Boldeanu Elena).

Urmeaza pct. 14 –  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Bădăran, reprezentantul orașului Sinaia, să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 16 voturi ”pentru”. Nu votează dl. viceprimar Gheorghe Bădăran.

Se trece la pct. 15 –  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere pentru contractul de închiriere nr.17081/31.07.2013, inițiat de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Marcoci Constantin si Miloș Călin, consilieri locali.

Dl. primar propune să se închirieze terenul pentru o perioadă de 3 ani. Inițial solicitarea a fost pe 5 ani dar, SC. Turnpin SRL. nu a eliberat terenul pe care se afla chioșcul cu jucării de lânga societate desi i s-a pus în vedere acest lucru.

Dl. cons. Marcoci Constantin  propune să se prelungească termenul de închiriere pentru o perioada de 1 an, nu de 3 ani pentru că, se crează un precedent.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adopta în unanimitate, cu 17 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 16 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice fază PT+DDE – având ca obiect continuarea lucrărilor „Construire Spital Orășenesc Sinaia”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar  arata că,   este devizul actualizat la momentul de față după modificările legislative care au apărut,  după reevaluarile făcute la aparatură și dupa lucrările în plus care au fost făcute. Sunt două tipuri  de lucrări:  este vorba de pasarela care face legătura între Spitalul nou si cel vechi si   despre un lift și o pasarelă care face legătura cu pista de elicopter  și cu spitalul  nou. Ca aparatură,  a intervenit și RMN-ul. Afirmă că,  acesta  este un alt motiv pentru care a convocat această ședinta pentru că,  CNI vrea  ca săptămâna viitoare să bage în Consiliul tehnico-economic al ministerului indicatorii, urmând să se dea Hotărâre de Guvern  cu noua valoare actualizată si lucrarile sa continue.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adopta în unanimitate, cu 17 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 17 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI ASFALTARE DC134 – DRUM COTA1400 ÎN ORAȘ SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar precizează ca, s-a  facut un proiect complet  de reabilitare pentru  Drumul Cotei urmând sa se asfalteze si ultima portiune pâna la Cota 1400. Proiectul  va fi depus la Ministerul Dezvoltării pentru programul national Anghel Saligny

Dl. cons. Marcoci Constantin  întreabă dacă s-a luat în calcul și realizarea locurile de parcare ?

Dl. primar arata că,  nu se pot amenaja locuri de parcare pentru ca nu exista teren, dar, în urma realizarii unui PUZ se vor amenaja locuri de parcare la Cota  1400.

Dl. cons. Miloș Călin recomandă  să se monteze o bariera.

Dl. Primar Vlad Oprea   menționează că, după finalizarea drumului, se va introduce o taxă pentru trecere, pentru că investiția ce se va realiza este de  19 mil.lei, și,  în timp va trebui sa fie amortizată.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate, cu 17 voturi ”pentru”.

Urmează pct. 18 –  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98/22.05.2023 privind aprobarea Proiectului ” Sinia 3.0. Educație.Social.Mobilitate” și a indicatorilor tehnico-economici, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar precizează că,  la școli în primul rând valoarea chiar scade pentru că s-a  renunțat la partea de dotări care sunt cuprinse si pe finanțarea prin PNRR si ar fi o dublă finanțare. Prin acest proiect, se actualizează valoarea proiectului si valoarea dotarilor  care  au fost întocmite în 2018.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul  de hotărâre sus menționat care se adopta în unanimitate, cu 17 voturi ”pentru”.

În continuare, se trece la raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați ai Primăriei Sinaia, înscris pe ordinea de zi la începutul ședintei.

Membrii Consiliului local iau la cunoștință despre raportul sus menționat.

Se trece la pct. ”Diverse”.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae arată că,  acum 2 – 3 luni a solicitat repararea scărilor de la Super Magazin pentru că,  a înțeles că apartin orașului și dl. viceprimar a promis ca le face. Intreabă cand vor fi gata ?.

Dl. primar  menționează că au intervenit alte lucrări urgente, s-a reparat strada Mihail Kogalniceanu, iar acum se reface parcarea de la Telecabina.

Dl. cons. Marcoci Constantin  întreabă când se  finalizează malul Spitalului, mai precis calea de acces către mal care este foarte deteriorata si oamenii coboara pe carosabil.

Dl. primar  nu poate da o dată precisă pentru că,   a durat aproape 4 luni de zile relocarea utilitatilor din zona, în special conducta de gaze,  au început forajele pentru pilonii de la pasajul suspendat si din cauza utilajului care este foarte scump, nu poate să le facă decât odată, iar  lucrarea este lucrare în execuție.

Dl. cons. Pavel Georgini  întreabă ce se întâmplă cu cetățenii  care locuiesc pe str. Cuza Vodă și vor locuri de parcare.

Dna. Sutu Laura, director Directia Poliția Locală ii recomandă dlui consilier să le transmita cetățenilor sa facă cereri pentru locuri de parcare și vor obține abonamente anuale.

Dna cons. Boldeanu Elena  ridică problema   gunoiului din zona Prundului și solicită să se suplimenteze numărul de containere. De asemenea, dorește să se intervina  si să se cosească iarba si din acest cartier. In continuare, pune în discuție situatia unui număr de 6 familii din str. Prundului carora le refulează canalizarea în case si nu au nicio posibilitate ca să intervină pentru că sunt chiriași. Sunt persoane în vârsta  de 80 – 90 ani si cu probele grave de sănătate care sunt într-o situație deosebită, nu se pot deplasa si apa din canalizare intra în casele lor. Personal a încercat să facă  ceva, a luat legătura cu SC. Hidro Prahova dar, nu s-a rezolvat nimic până în prezent. Face apel la cei prezenți ca să-i sprijine pentru că sunt cazuri sociale.

Dna. Sutu Laura  arata că, cei de la Salubritate au  stâns de sub pod, 2 containere de gunoi de 18 tone.

Dl. Primar menționează că va  pune sub pod, gard  de protectie pentru gunoi și va încerca să facă ceva împreună cu cei de la SC. Hidro Prahova pentru rezolvarea problemei semnalate.

Dl. cons. Miloș Călin sugerează să se  blocheze strada care urcă pe mal, să se facă acces doar pentru salvare și să se mute traseul autobuzului pe Calea Moroieni pentru că oricum se vrea să se închidă strada. De asemenea, consideră că nu ar mai fi trafic pe DN1 pentru că, bucureștenii nu vor mai putea devia traseul.

Dl. primar  arată că, autobuzele nu au cum să întoarcă deoarece nu este loc. În perioada urmatoare se preconizează să se reamenajeze zona, să se demoleze piața ca să poata întoarce autobuzul.

Dl. cons. Pavel Georgini  solicită să se amenajeze în cartierul Izvor un teren de sport la liber pentru copii.

Dl. primar  arată că, în prezent nu există niciun teren proprietate privată a orașului unde să se poata amenaja un teren de sport, restul sunt terenuri ce aparțin proprietarilor.

Ii roaga pe consilieri, în special pe cei care locuiesc în zona Izvor,  dacă au cunoștintă, să găsească un teren urmând ca să fie amenajat ca teren de sport.

În încheiere, președintele de ședință multumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 17,10.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 20, 2023

Comments are closed.