Administrație Publică

Hotărârea nr.146 din 17.10.2023 privind aprobarea Statutului Clubului ”Carpați” Sinaia și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului ”Carpați” Sinaia

octombrie 23, 2023

Consiliul Local al orasului Sinaia , județul Prahova ;

Având în vedere  referatul de aprobare nr.  2722/13.09.2023 întocmit de Primarul orașului Sinaia,  precum si raportul de specialitate nr.  2721/13.09.2023 întocmit de Serviciul de Buget si Resurse Umane  sin cadrul aparatului de specialitate al  Primarului orașului Sinaia ;

Văzând adresa depusă de Clubul Sportiv ”Carpați” Sinaia, înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 21061/21.08.2023;

În conformitate cu prevederile  art. 29 alin.(1) din Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art.5, lit.w), art. 129 alin.(2), lit.a) coroborat cu alin. (3), lit.c),  art.139 alin.(3), lit.h) și  art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

   CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se  aprobă Statutul Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia, prevăzut în anexa  nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare  al Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia, prevăzut în anexa  nr.2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. – La data prezentei se abrogă  art.2 din Hotărârea Consiliului Local  al Orasului Sinaia nr. 238/24.10.2006. Restul articolelor rămân  neschimbate.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Clubul Sportiv ”Carpați” Sinaia și Serviciul de Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Art.5. –  Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică : Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Clubului Sportiv Carpați Sinaia și Serviciului Buget și Resurse Umane.

                                                                               ANEXA NR.2 LA HCL.NR.146/17.10.2023

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL CLUBULUI SPORTIV  CARPAȚI  SINAIA

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1

            (1) Clubul Sportiv Carpați Sinaia este persoană juridică de drept public, înființată ca instituție publică, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 64/17.06.2003 și Hotărârea Consiliului Local nr. 151/08.08.2006, conform art.2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000 și a Regulamentului de aplicare al acesteia în domeniul activității sportive, în subordinea Consiliului Local al Orașului Sinaia.

            (2) Clubul Sportiv Carpați Sinaia își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în materie și ale prezentului regulament de organizare și funcționare, denumit în continuare regulament.

Articolul 2

Atributele de identificare ale Clubul Sportiv Carpați Sinaia sunt:

 1. a) Numărul de identificare din Registrul Sportiv PH/A1/00019/2006 și Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0020669 din Registrul Special cu nr. 304/ 01.11.2006.
 2. b) cod unic de înregistrare 19066219

Articolul 3

            (1) Clubul Sportiv Carpați Sinaia are sediul în orașul Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 40, județul Prahova și poate primi spre administrare sau în folosință gratuită, conform legii, imobile care deservesc activitatea sportivă, baze și instalații sportive.

            (2) Bazele și instalațile sportive primite în administrare și folosință sunt considerate patrimoniu sportiv și nu își vor schimba destinația sportivă fără aprobarea Consiliului Local al Orașului Sinaia, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Patrimoniul mobiliar și imobiliar se poate completa corespunzător nevoilor Clubul Sportiv Carpați Sinaia, în condițiile legii.

Articolul 4

            Schimbarea denumirii Clubul Sportiv Carpați Sinaia se face în condițiile legii, numai cu aprobarea Consiliului Local al Orașului Sinaia.

Articolul 5

(1) Obiectul de activitate al Clubului Sportiv Carpați Sinaia îl constituie organizarea și administrarea activității sportive prin selecția, pregătirea și participarea sportivilor la competiții interne și internaționale.

(2) Misiunea de bază a Clubului Sportiv Carpați Sinaia o constituie reprezentarea Orașului Sinaia și a României, prin performanțe sportive, în competițiile sportive interne și internaționale, la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și Europene, precum și promovarea imaginii Orașului Sinaia prin participarea la activități sportive, precum și în cadrul evenimentelor speciale de relații publice.

(3) Clubul Sportiv Carpați Sinaia poate realiza activități economice în legătură directă cu scopul și obiectul de activitate al clubului.

(4) Clubul Sportiv Carpați Sinaia poate desfășura și alte activități în vederea realizării scopului și obiectului de activitate, în condițiile legii.

Articolul 6

 • Atribuțiile Clubul Sportiv Carpați Sinaia sunt următoarele:
 1. a) asigură atragerea unui număr cât mai mare de participanți, de diferite vârste, la practicarea sportului și a mișcării în aer liber, prin organizarea și desfășurarea de activități și competiții sportive de masă, având ca scop sănătatea prin mișcare.
 2. b) asigură selecția, pregătirea și participarea sportivilor la cel mai înalt nivel pentru realizarea unor performanțe de mare valoare, în scopul reprezentării cu demnitate a sportului românesc pe plan intern și internațional, la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene;
 3. c) contribuie cu sportivi, antrenori și tehnicieni la competiții interne și internaționale;
 4. d) folosește patrimoniul sportiv din domeniul public al Orașului Sinaia primit spre administrare sau în folosință gratuită conform legii, în scopul realizării obiectului de activitate ;
 5. e) organizează competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor sportive interne și internaționale;
 6. f) colaborează cu celelalte structuri sportive pentru susținerea sportului de performanță, negociază și încheie acte juridice în conformitate cu legislația în vigoare;
 7. g) stabilește participarea sportivilor clubului la activități sportive în baza planurilor de pregătire anuale;
 8. h) încheie contracte de activitate sportivă pentru pregătire sportivă și participare la competiții cu sportivi, antrenori, tehnicieni și specialiști în domeniul sportiv, din țară și străinătate, pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță sportivă, în condițiile legii;
 9. i) asigură, prin înțelegerea părților contractele de activitate sportivă, plata impozitului pe venit obținut în baza contractului de activitate sportivă și plata contribuțiilor sociale conform legislației în vigoare, respectiv Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 10. j) asigură selecția, pregătirea și participarea sportivilor cu nevoi speciale în scopul reprezentării cu demnitate a sportului românesc pe plan intern la concursuri și Campionate Naționale Paralimpice și internațional, la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene Paralimpice;
 11. k) promovează spiritul de fair-play, combate și previne violența și dopajul în activitatea proprie.

(2) În sensul prezentului regulament, prin activitate sportivă se înțelege complexul de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitate sportivă sunt acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite în continuare acțiuni sportive.

Articolul 7

            Clubul Sportiv Carpați Sinaia promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile și probele sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice.

Capitolul II

Structura organizatorică și de funcționare a Clubului Sportiv Carpați Sinaia

Articolul 8

(1)Structura organizatorică a Clubului Sportiv Carpați Sinaia se aprobă de Consiliul Local la propunerea Primarului orașului Sinaia.

(2)Clubul Sportiv Carpați Sinaia  are în structură secții pe ramură sportivă.

(3) Secțiile pe ramură de sport sunt subunități prin care se realizează selecția, pregătirea și participarea în competiții.

(4) În structura Clubului Sportiv Carpați Sinaia sunt următoarele secții pe ramură de sport: Schi alpin, Snowboard, Tenis, Șah, Fotbal, Lupte Greco-Romane, Karate Traditional, Automobilism Sportiv, Popice, Judo, Planorism, Aeromodelism, Gimnastica, Dans sportiv, Handbal, Volei, Baschet, Natație, Golf, Sanie, Bob, Orientare turistică, Atletism, Rugby, Oină, Ciclism, Motociclism, Patinaj, Haltere, Box, Batminton, Bridge, Tenis de masă, Karate WUKF și Alpinism.

Articolul 9

(1) Numărul de secții pe ramură sportivă poate fi completat sau redus, prin hotărârea Consiliului Local al Orașului Sinaia.

(2) In sensul prezentului regulament, prin sportivi de performanță se înțelege persoanele care practică sistematic și organizat sportul, participă în competiții în scopul de a obține victoria asupra adversarului, pentru autodepășire și obținerea recordului sportiv și sunt legitimate la un club sportiv.

(3) Pregătirea sportivă în forme organizate se asigură de către persoane atestate în domeniul sportului prin diploma da licență, diplome de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute în condițiile legii, potrivit prevederilor Statutului antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.

(4) Antrenorul este persoana atestată într-o anumită ramură de sport pe baza diplomei de licență, a diplomei de absolvire sau certificatului de absolvire, după caz, recunoscute în condițiile legii, potrivit prevederilor Statutul antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.

(5) Antrenorii și instructorii constituie categorii atestate de cadre tehnice de specialitate care își asumă responsabilitatea profesională asupra activității desfășurate în cadrul structurii sportive în care realizează selecția, inițierea, pregătirea sau perfecționarea măiestriei sportive în diferite ramuri de sport, potrivit prevederilor Statutul antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr, 343/2011.

(6) Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță sportivă Clubul Sportiv Carpați Sinaia poate încheia, în condițiile legii, contracte de activitate sportivă pentru pregătire sportivă și participare la competiții atât cu sportivii legitimați ai clubului, cât și cu antrenorii, tehnicienii și specialiștii din domeniul sportiv pe perioada unuia sau mai multor sezoane competiționale,

Capitolul III

Conducerea Clubului Sportiv Carpați Sinaia

Articolul 10

(1) Conducerea executivă a Clubului Sportiv Carpați Sinaia este asigurată de catre Directorul Clubului, numit  în funcție prin dispoziția  Primarul orașului Sinaia în baza  promovării concursului organizat conform prevederilor legale .

(2) Activitatea Clubului Sportiv Carpați Sinaia va fi sprijinită de un Consiliu Consultativ format din 3 membri: 1 reprezentant al Consiliului Local Sinaia, 1 reprezentant al Primarului Orașului Sinaia și Directorul Clubului.

(3) Structura organizatorica a Clubului Sportiv Carpați Sinaia este stabilita conform organigramei și statului de funcții aprobate prin hotărâre de către Consiliul Local  Sinaia.

(4) Activitățile în cadrul Clubului Sportiv Carpați Sinaia se desfășoară conform prevederilor prezentului Regulamentul de Organizare și Funcționare.

(5) Directorul răspunde, potrivit legii, de buna organizare și funcționare a activității Clubului.

(6) Numirea ,sancționarea, suspendarea, modificarea și eliberarea din funcție a directorului Clubului Sportiv Carpați Sinaia se fac de către Primarul orașului Sinaia, conform prevederilor legale.

(7) Directorul Clubului Sportiv Carpați Sinaia îndeplinește atribuțiile stabilite prin  fișa postului, care se întocmește de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

(8) Primarul orașului Sinaia are drept de control asupra activității clubului, direct sau prin serviciile de specialitate.

Articolul 11

(1) Directorul Clubului Sportiv Carpați Sinaia, are calitatea de ordonator terțiar de credite, conform art. 21 pct, 4 și art. 22 alin, (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin, conform dispozițiilor legale în vigoare, și răspunde potrivit legislației în vigoare.

(2) Directorul Clubului Sportiv Carpați Sinaia are, în principal, următoarele atribuții:

 1. a) organizează și conduce activitatea Clubului Sportiv Carpați Sinaia, de reprezentare cu demnitate a sportului românesc în competițiile interne și internaționale și răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;
 2. b) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Clubului Sportiv Carpați Sinaia și asigură respectarea acestuia de către personalul încadrat și/sau legitimat al clubului;
 3. c) reprezintă, personal sau prin delegare, Clubul Sportiv Carpați Sinaia în relațiile cu organismele sportive interne și internaționale, cu celelalte instituții publice sau private, organe jurisdicționale, organizații sau operatori economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române și străine,
 4. d) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu și scurt ale Clubului Sportiv Carpați Sinaia;
 5. e) încheie contracte pe linie sportivă și alte acte juridice de angajare a Clubului Sportiv Carpați Sinaia, în condițiile legii;
 6. f) coordonează, controlează și răspunde de activitatea desfășurată, în cadrul secțiilor pe ramură de sport din cadrul Clubului Sportiv Carpați Sinaia, a tehnicienilor, antrenorilor, instructorilor și sportivilor la antrenamente, stagii de pregătire și competiții în vederea realizării scopului și obiectului de activitate ale Clubului Sportiv Carpați Sinaia;
 7. g) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii Clubului Sportiv Carpați Sinaia, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local al Orașului Sinaia;
 8. h) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatele realizate de sportivii legitimați la Clubul Sportiv Carpați Sinaia;
 9. i) menține o legătură permanentă cu autoritățile publice locale, Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cu reprezentanții unor firme de stat sau particulare din țară și străinătate în scopul promovării intereselor Clubului Sportiv Carpați Sinaia pe plan intern și internațional;
 10. j) propune structurilor cu responsabilități în domeniul educației fizice și sportului din cadrul autorităților publice locale, organizarea de selecții în instituțiile de învățământ în vederea depistării unor elemente tinere cu perspective în sportul de performanță;
 11. k) propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia calendarul competițional intern și international al Clubului Sportiv Carpați Sinaia pe secții și urmărește derularea acestuia;
 12. I) urmărește pregătirea și participarea sportivilor la competițiile prevăzute în calendarul competițional intern și internațional al Clubului Sportiv Carpați Sinaia, precum și Organizarea competițiilor proprii și acțiunilor de selecție;
 13. m) participă la principalele competiții interne și internaționale ale Clubului Sportiv Carpați Sinaia;
 14. n) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea și prevenirea violenței și a dopajului în sport;
 15. o) răspunde de întreținerea și exploatarea rațională a tuturor construcțiilor și instalațiilor din bazele sportive primite spre administrare sau în folosintă gratuită, conform legii, imobile care deservesc activitatea sportivă, baze și instalații sportive;
 16. p) are calitatea de angajator și răspunde de respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind numirea, angajarea sau promovarea personalului în funcție, acordarea drepturilor materiale sau bănești, în conformitate cu prevederile Legii nr, 53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, stabilind salariile de bază ale personaluilui din subordine, în baza HCL în vigoare, aprobate de Primarul orașului Sinaia.
 17. r) răspunde și analizează modul în care se realizează principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli;
 18. s) prezintă primarului Orașului Sinaia și Consiliului Local al Orașului Sinaia informări semestriale privind activitatea clubului.

Capitolul IV

Patrimoniul Clubului Sportiv Carpați Sinaia

Articolul 12

(1) Patrimoniul Clubului Sportiv Carpați Sinaia este alcătuit din totalitatea elementelor de activ și pasiv.

(2) Baza materială a Clubului Sportiv Carpați Sinaia cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, precum și amenajările, instalațiile și construcțiile care sunt destinate organizării și desfășurării activității sportive de mare performanță, primite spre administrare sau în folosinlă gratuită, conform legii.

Articolul 13

Clubului Sportiv Carpați Sinaia folosește baza materială, aflată în proprietatea publică/privată a Orașului Sinaia, în mod gratuit, în vederea realizării scopului și obiectului de activitate.

Articolul 14

Patrimoniul Clubului Sportiv Carpați Sinaia poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul V

Finanțarea activității Clubului Sportiv Carpați Sinaia

Articolul 15

(1) Clubul Sportiv Carpați Sinaia este finanțat din venituri proprii: venituri din activități economice realizate în legatură directă cu scopul și obiectul de activitate ale clubului, sume obținute din transferurile sportivilor, cotizații și contribuții bănești sau în natură ale simpatizanților, donații și sume sau bunuri primite din sponsorizări, venituri obținute din reclama și publucitate, venituri din spectacole sportive organizate la nivel local, venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniu, sume rămase din exercițiul financiar precedent, alte venituri obținute în condițiile legii  și din subvenții acordate de la bugetul local al Orașului Sinaia conform art. 67 pct. 1 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Veniturile, indiferent de sumă și cheltuielile de orice natură ale Clubului sunt cuprinse în bugetul anual propriu, pe structura clasificației bugetare, aprobată prin O.M.F.P. nr. 1954/2005

(3) Bugetul anual de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Carpați Sinaia este aprobat de  Consiliul Local al Orașului Sinaia.

Articolul 16

Veniturile realizate de către Clubul Sportiv Carpați Sinaia se încasează, administrează și se contabilizează potrivit normelor stabilite pentru instituțiile publice, in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Capitolul VI

Recompense și Măsuri Disciplinare

Articolul 17

Pentru rezultatele deosebite sau pentru recunoașterea contribuției la dezvoltarea activității sportive, Clubul Sportiv Carpați Sinaia poate recompensa sportivii, tehnicienii, antrenorii, instructorii și pe ceilalți membrii ai clubului, acordând, în limita bugetului aprobat al clubului și conform prevederilor legale în vigoare:

 1. a) titlul de membru de onoare al clubului;
 2. b) distincții, trofee, diplome, cupe sau plachete, premii sau prime.

Pentru competițiile ce sunt organizate pentru sportul de masă, Clubul Sportiv Carpați Sinaia poate recompensa participanții cu distincții, trofee, diplome, cupe sau plachete, premii și/sau prime, în limita bugetului aprobat al clubului.

Articolul 18

Abaterile de la Regulamentul de Organizare si Funcționare, Regulamentul Intern, Fișa postului, se analizează de conducerea clubului care, în functie de gravitatea acestora, poate aplica urmatoarele sancțiuni:

 1. a) pentru sportivii, antrenorii, tehnicienii și ceilalți membrii ai clubului
 2. avertisment scris;
 3. suspendarea temporară din activitatea competițională, de la o etapă la 3 etape;
 4. suspendarea temporară din activitatea competițională pe un sezon competitional;
 5. reducerea sau anularea premiilor sau a recompenselor;
 6. rezilierea contractului individual de muncă sau de activitate sportivă;
 7. b) În cazul angajaților clubului, acestora le sunt aplicabile dispozițiile prevăzute de legislația muncii.

Capitolul VII

Dispoziții finale

Articolul 19

(1) Clubului Sportiv Carpați Sinaia deține exclusivitatea:

 1. a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică și în mișcare a sportivilor săi în echipamentul de concurs și de reprezentare, când participă la competiții în numele Clubului Sportiv Carpați Sinaia
 2. b) dreptului de folosință asupra siglei/emblemei proprii;
 3. c) drepturilor de reclama, publicitate și de televiziune la competițiile pa care le organizează sau la care participă, după caz;
 4. d) palmaresului înregistrat de cătră spotivii și echipele clubului în competițiile la care au participat.

Articolul 20

Personalul Clubului Sportiv Carpați Sinaia este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament, ale contractelor sportive și ale atribuțiilor din fișele posturilor pe care le ocupă.

Articolul 21

Prezentul Regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare, din domeniul specific de activitate.

                                                         ANEXA NR.1 LA HCL.NR.146/17.10.2023

STATUTUL

CLUBULUI SPORTIV CARPATI SINAIA

CAPITOLUL I.

Constituirea, denumirea, sediul, durata de funcționare, scopul, însemnele și culorile

Art. 1. Clubul Sportiv Carpați Sinaia înființat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64/17.06.2003 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/08.08.2006, în baza Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000 și a Regulamentului de aplicare al acesteia, a avizului nr. 0020669 al Agentiei Nationale pentru Sport ca persoana juridica de drept public, fără scop lucrativ, apolitic și neguvernamental, polisportiv și nonprofit.

Art.2. Sediul Clubului Sportiv Carpați Sinaia este în orașul Sinaia, b-dul. Carol I, nr.40, județul Prahova.

Art.3. Clubul Sportlv Carpați Sinaia are o durată de funcționare nedeterminată, cum atesta și Certificatul de Identitate sportivă eliberat de Agenția Națională pentru Sport nr.0020669 din 01.11.2006.

Art. 4. Clubul Sportiv Carpați Sinaia are ca obiect, activitatea de performanță, selecție, pregătire și participare la competițiile interne și internaționale; promovarea spiritul de fair – play; combaterea și prevenirea violenței și dopajului în activitatea proprie; administrarea bazei materiale proprii ; organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale și internaționale; activități economice realizate în legatură directă cu scopul și obiectul de activitate al clubului.

Art. 5. Sigla Clubului Sportiv Carpați Sinaia este …….

CAPITOLUL II.

Direcții principale

Art. 6. Clubul Sportiv Carpați Sinaia are ca direcții principale :

 • sport de performanță ;
 • sport juvenil și sport de masă ;
 • administrarea domeniului public și privat al orașului Sinaia cu destinație sportivă, deținute de Clubul Sportiv Carpați Sinaia în baza hotărârilor consiliului local Sinaia.

CAPITOLUL III.

Structura si organele de conducere

Art. 7. Clubul Sportiv Carpați Sinaia este structurat pe următoarele secții : Schi alpin, Snowboard, Tenis, Șah, Fotbal, Lupte Greco-Romane, Karate Traditional, Automobilism Sportiv, Popice, Judo, Planorism, Aeromodelism, Gimnastica, Dans sportiv, Handbal, Volei, Baschet, Natație, Golf, Sanie, Bob, Orientare turistică, Atletism, Rugby, Oină, Ciclism, Motociclism, Patinaj, Haltere, Box, Batminton, Bridge, Tenis de masă și Karate WUKF, Alpinism.

Art. 8. Clubul Sportiv Carpați Sinaia funcționează în subordinea  Consiliului Local al Orașului Sinaia.

Art. 9. Activitatea Clubului este condusă de un director, numit prin dispoziția Primarului orașului Sinaia, conform prevederilor legale. Primarul orașului Sinaia are drept de control asupra activității Clubului Sportiv Carpați Sinaia.

Art. 10. Directorul Clubului Sportiv Carpați Sinaia veghează la respectarea legilor, a Regulamentul de Organizare și Funcționare al clubului  și a prevederilor prezentului statut și participă la ședințele Consiliului Local Sinaia, în care se dezbat probleme privind activitatea clubului.

Art. 11. Directorul este ordonator terțiar de credite și asigură conducerea operativă a activității clubului, urmând ca atribuțiile acestuia să fie detaliate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al clubului și aprobate de Primarul orașului Sinaia.

CAPITOLUL IV

Administrarea Clubulul Sportiv Carpați Sinaia

Art. 12. Clubul Sportiv Carpați Sinaia administreaza sala de sport situată în Sinaia,  b-dul Carol I, nr. 40 și clădirile anexe., județul Prahova.

Art.13. Bugetul Clubului Sportiv Carpați Sinaia se completează în condițiile Legii cu sume transferate de la bugetul local și alte alocații bugetare, cu mobile și imobile, diferite forme de sponsorizare din țară și străinătate, în lei și în valută, de la persoane fizice și juridice, din orice alte mijloace legale.

Art. 14. Patrimoniul Clubulul Sportiv Carpați Sinaia este alcătuit din totalitatea drepturilor și obligațiilor acestuia cu caracter patrimonial.

Art. 15. Organizarea activității financiare a clubului este supusă normelor cuprinse în legislația în vigoare.

Art. 16. Clubul Sportiv Carpați  Sinaia, poate deschide conturi în lei și în valută în orice banca din țară sau din străinătate, conform legilor în vigoare.

CAPITOLUL V

Dreptul la imaglne

Art. 17. Clubul deține exclusivitate asupra:

 1. a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică și în mișcare a sportivilor săi în echipamentul de concurs și de reprezentare, când participă la competiții în numele Clubului
 2. b) dreptului de folosință asupra siglei, emblemei proprii;
 3. c) drepturilor de reclamă, publicitate și de televiziune la competițiile pe care le organizează.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art.18. Clubul Sportiv Carpați Sinaia, își pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri :

 • Hotărârea Consiliului Local;
 • Când scopul pentru care a fost constituit nu poate fi realizat;
 • În baza unei hotărâri judecatorești rămasă definitivă și irevocabilă;
 • Fiind insolvabil;
 • Nu-și poate continua activitatea procedându-se la, lichidare.

Art. 19. Clubul Sportiv Carpați Sinaia are stampilă proprie.

Art. 20. Litigiile decurgând din activitatea Clubulul Sportiv Carpați Sinaia se vor soluționa pe cale amiabilă, în caz contrar fiind de competența instanțelor judecătoresti competente teritorial.

Art. 21. Prezentul statut se completează cu dispozițiile legale în materie.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 23, 2023

Comments are closed.