Administrație Publică

Hotărârea nr.148 din 17.10.2023 privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din administrația publică locală – aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia

octombrie 24, 2023

Consiliul Local al orașului Sinaia , județul Prahova ;

Văzând referatul de aprobare nr. 2950 /05.10.2023 întocmit de Primarul orașului Sinaia,  precum și raportul de specialitate nr. 2951 /05.10.2023 întocmit de Serviciul de Buget și Resurse Umane  al  Primăriei orașului Sinaia ;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,art.11 din CAPITOLUL II – Salarizarea – secțiunea 1 – Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar, precum și a Hotărârii Guvernului nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

În temeiul art.129 alin.(1) art.139 alin.(1) , art.140  alin.(1) si art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – (1) Se  aprobă modificarea grilei privind stabilirea salariilor de bază pe grade/trepte profesionale  personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum și a serviciilor publice : serviciul public comunitar local de evidența persoanelor, serviciul public de salvamont, centrul național de informare și promovare turistică și centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc, servicii aflate în subordinea Consiliului Local , conform anexei nr.1 și anexei nr.2, care fac parte integranta din prezenta  hotărâre.

(2) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere prevăzute în anexa nr.1 și 2 cuprind gradația aferentă tranșei de vechime în muncă la nivel maxim.

(3) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție prevăzute în anexa 1 și 2 sunt stabilite la gradația 0.

(4) Salariile de bază au corespondent un coeficient raportat la salariul minim brut pe țară, garantat în plată și sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin Serviciul de Buget și Resurse Umane .

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul general al orașului Sinaia prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică:  Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia  și Serviciului Buget și Resurse Umane.

  

ANEXA NR. 1 la HCL.nr. 148/17.10.2023

NOMENCLATORUL, IERARHIA ȘI SALARIZAREA  FUNCȚIILOR  PUBLICE  DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALA

a). Salarii de baza pentru funcții  publice de conducere

nr.

crt.

funcția nivelul

studiilor

Gradul Salariul de baza
minim coeficient maxim coeficient
1 Secretar general al unității administrativ teritoriale    

II

 

8.063

 

2,443

 

11.000

 

3,333

2 Director executiv S II 7.700 2,333 10.500 3,181
3 Șef serviciu, arhitect șef S II 7.600 2,303 10.000 3,030
4 Șef birou S II 7.500 2,273 9.000 2,727

Salariile de baza prevazute pentru funcțiile publice de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim

b). Salarii de baza stabilite pentru funcțiile publice generale de execuție

nr.

crt

funcția nivelul

studiilor

salariul de baza *   la gradația 0

 

minim coeficient maxim coeficient
1 auditor

grad profesional superior

gradația 0

 

S

 

 

5.000

 

 

1,515

 

 

7.000

 

 

2,121

2 inspector, consilier juridic,

consilier achiziții publice,polițist local

grad profesional superior

gradația 0

 

 

S

 

 

    

 

4.500

 

 

 

 

1,363

 

 

 

 

6.500

 

 

 

 

1,969

grad profesional principal

gradația 0

 

S

 

4.000

 

1,212

 

6.000

 

1,818

grad profesional asistent

gradația 0

 

S

 

3.500

 

1,060

 

5.600

 

1,697

grad profesional debutant

gradația 0

 

S

 

3.300

 

1,000

 

5.500

 

1,666

3 referent,polițist local

grad profesional superior

gradația 0

 

 

M

 

 

3.400

 

 

1,030

 

 

5.000

 

 

1,515

grad profesional principal

gradația 0

 

M

 

3.300

 

1,000

 

4.900

 

1,485

grad profesional asistent

gradația 0

 

M

 

3.300

 

1,000

 

4.700

 

1,424

grad profesional debutant

gradația 0

 

M

 

3.300

 

1,000

 

4.500

 

1,364

*Salariile de bază prevăzute sunt pentru gradația 0.Salariile de bază pentru gradațiile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pt.gradația 0 conform prevederilor art.10 din Legea – cadru nr.153.2017,privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA NR.   2 la HCL. nr.148/17.10.2023

NOMENCLATORUL , IERARHIA ȘI SALARIZAREA   FUNCȚIILOR  CONTRACTUALE   DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALA

a). Salarii de baza pentru funcții  contractuale  de conducere

nr.

crt.

funcția nivelul studiilor Gradul Salariul de baza

 

minim coeficient maxim coeficient
1 Director S II 5.000 1,515 10.500 3,182
2 Șef serviciu S II 4.000 1,212 10.000 3,030

Nota : Salariile de baza prevazute pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim

b). Salarii de baza stabilite pentru funcțiile  contractuale de execuție

nr.

crt.

funcția nivelul studiilor salariul de baza *

                       la gradația 0

minim coeficient maxim coeficient
1 consilier,consilier juridic, inspector de specialitate

gradul   I A

gradația 0

 

 

 

 

S

 

 

    

 

4.000

 

 

 

 

1,212

 

 

 

 

6.500

 

 

 

 

1,969

inspector de specialitate gradul      I

gradația 0

 

 

S

 

 

3.800

 

 

1,151

 

 

6.000

 

 

1,818

inspector de specialitate gradul     II

gradația 0

 

 

S

 

 

3.500

 

 

1,060

 

 

5.600

 

 

1,697

inspector de specialitate grad debutant

gradația 0

 

 

S

 

 

3.300

 

 

1,000

 

 

5.500

 

 

1,666

2 referent, inspector

treapta  I A

gradația 0

 

M

 

3.400

 

1,030

 

5.000

 

1,515

referent, inspector

treapta I

gratația 0

 

 

M

 

 

3.300

 

 

1,000

 

 

4.800

 

 

1,454

referent,inspector treapta II

gradația 0

 

 

M

 

 

3.300

 

 

1,000

 

 

4.500

 

 

1,363

referent, inspector

grad debutant

gradația 0

 

 

M

 

 

3.300

 

 

1,000

 

 

4.300

 

 

1,303

3 funcționar

gradația 0

 

M, G

 

3.300

 

1,000

 

4.800

 

1,454

4 șofer tr.  I

gradația 0

 

M, G

 

3.300

 

1,000

 

4.700

 

1,424

5 îngrijitor

gradația 0

 

M, G

 

3.300

 

1,000

 

3.900

 

1,182

6 muncitor calificat

tr.II

gradația 0

 

 

3.300

 

 

1,000

 

 

4.300

 

 

1,303

tr.III

gradația 0

 

3.300

 

1,000

 

4.000

 

1,212

c). funcții utilizate în cadrul serviciului public de salvamont din subordinea consiliului local

nr.

crt.

funcția nivelul studiilor salariul de baza *

gradația 0

minim coeficient maxim coeficient
1 salvator montan

gradul I

gradația 0

 

 

M,G

 

 

4.000

 

 

 

1,212

 

 

6.000

 

 

1,818

 

*Salariile de bază prevăzute sunt pentru gradația 0.Salariile de bază pentru gradațiile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pt.gradația 0 conform prevederilor art.10 din Legea – cadru nr.153.2017,privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 24, 2023

Comments are closed.