Administrație Publică

Hotărârea nr.150 din 17.10.2023 privind aprobarea documentației tehnico–economice – faza PT pentru lucrări de „Reabilitare strada Aleea Sion, oraș Sinaia, județul Prahova”

octombrie 24, 2023

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 2217 / 28.07.2023 al Primarului Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr. 2218/28.07.2023 întocmit de Biroul Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei Orașului Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Luând în considerare prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. e) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ;

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.  – Aprobă documentația tehnico-economică-faza PT pentru lucrări de „Reabilitare strada Aleea Sion, oraș Sinaia, județul Prahova”.

Art.2. – Aproba principalii indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare strada Aleea Sion, oraș Sinaia, județul Prahova”, în valoare totală de 513.702,38 lei fără TVA, din care C+M: 399.280,12 lei fără TVA, conform „Devizului general actualizat”, anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. – Cu data adoptării prezentei hotărâri își pierde valabilitatea HCL nr. 10 / 19.02.2019 privind aprobarea documentației tehnico–economice – faza PT pentru lucrări de „Reabilitare strada Aleea Sion, oraș Sinaia, județul Prahova”.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Investiții și Achiziții și Serviciul Buget din cadrul Primăriei Orașului Sinaia.

Art.5. –  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul general al orașului Sinaia prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică: Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Biroului Investiții și Achiziții și Serviciului Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 24, 2023

Comments are closed.