Administrație Publică

Hotărârea nr.152 din 17.10.2023 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 298 mp situat în str. Coștilei nr. 27-lot 2

octombrie 24, 2023

  Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 2438/ 18.08.2023 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 298 mp, situat în Sinaia, Str. Coștilei nr. 27, lot 2;
  • Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2439/ 08.202
  • Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 În conformitate cu:

  • prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin. (2) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul    Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 ART.1 – Aprobă Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 298 mp, situat în Sinaia, Str. Coștilei nr. 27, lot 2, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 298 mp, situat în Sinaia,  Str. Coștilei nr. 27, lot 2.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 298 mp, situat în Sinaia, Str. Coștilei nr. 27, lot 2, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4. Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 90 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Pentru terenul mentionat la art. 1 se instituie servitutea continuă de trecere pentru reţelele edilitare ce deservesc fondurile învecinate, domeniu public al orașului Sinaia sau privat al terților, cum ar fi: conducte de apa, gaz, canale şi  cabluri electrice subterane şi supraterane, după caz, precum şi alte materiale şi instalaţii cu acelaşi scop.

ART.10. – Pentru terenul mentionat la art. 1 se instituie servitutea de acces pietonal în favoarea proprietarilor de la nr. cadastrale 21730 (nr. cad. vechi 972/1); 21731 (nr. cad. vechi 972/2); 972/3; 972/4; 22528 (nr. cad. vechi 972/5); 24313.

ART.11. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.12. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

ART.13. – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartiment Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică, către: Prefectul Județului Prahova, Primarul orașului Sinaia, Serviciul Urbanism și Cadastru, Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: octombrie 24, 2023

Comments are closed.