Administrație Publică

Hotărârea nr.162 din 02.11.2023 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.2, ap.9 având număr cadastral 24387-C1-U9 către dna. Bucur Diana Vasilica

noiembrie 9, 2023

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.3231/31.10.2023 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.3234/31.10.2023;

– Procesul verbal nr.3226/31.10.2023 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, modificata și completata de Legea nr.318/2022 ;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 modificata si completata prin HG nr.81/2023;
  • 463, alin.2 din Codul Fiscal

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(2) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.2, ap.9 având număr cadastral 24387-C1-U9, intabulat în Cartea Funciară nr. 24387 a localității Sinaia, către dna.Bucur Diana Vasilica, (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.22973/12.12.2005 si a actelor aditionale ale acestuia.

Art.2. – Prețul vânzării este de 149.068,85 lei, din care 1.475,93 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.3218/30.10.2023, anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 22.470,34 lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 22.470,34 lei + 1.475,93 lei = 23.946,27 lei;
  • Restul de plată în valoare de 125.122,58 lei, în 120 rate lunare egale, conform graficului nr.3219/30.10.2023, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuinței, în suprafață de 16,14 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget și Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.9. –  Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios – Administrativ și Administrație Publică: Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane, Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă si d-nei Bucur Diana Vasilica.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 9, 2023

Comments are closed.