Administrație Publică

Proces verbal ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 02.11.2023

noiembrie 20, 2023

Încheiat astăzi 02 noiembrie  2023, orele 16,00 în şedinţa extraordinară  de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 359/02.11.2023, care   s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La începutul ședinței, dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al orașului Sinaia face  apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi toti cei 17 consilieri în funcție.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Panait Valerie-Marian, administrator public oraș Sinaia, dna. Avrămescu Irina, șef Serviciu Politici Publice, dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu, dl. Dumitrache Daniel, inspector Serviciul Politici Publice, dna. Mititelu Elena  și   d-na. Popescu Maria, inspectori  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Lucrările ședintei sunt deschise de dl. viceprimar Gheorghe Bădăran care, îi invită pe membrii Consiliului local să facă propuneri de președinte de ședință întrucât dl. cons. Remus David președinte de ședință ales pentru 3 luni,  participă online.

Dl. cons. Popa Gheorghe  îl propune ca președinte de ședință pe dl. viceprimar Gheorghe Bădăran.

Dl. primar Vlad Oprea  supune aprobării propunerea făcută de dl. cons. Popa Gheorghe, care se votează în unanimitate.

Președintele de ședință, dl. cons. Gheorghe Bădăran,  arată că, pe ordinea de zi a ședintei de astăzi sunt  3 proiecte de hotărâri la care se mai adaugă un proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi suplimentară.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  întreabă care este urgența acestei ședințe de îndată.

Dl. primar arata că, urgența constă în termenele scurte stabilite pentru depunerea documentațiilor aferente proiectelor în derulare, iar convocarea ședințelor de consiliu este, conform legii,  apanajul primarului.

Președintele de ședintă întreabă  dacă mai sunt observații pe marginea ordinii de zi.

Întrucât nu mai sunt intervenții, supus la vot, proiectul ordinii de zi, completat cu ordinea de zi suplimentară, se aprobă cu 16 voturi ”pentru și ”o abținere” (se abține dl. cons. Iosifescu Nicolae).

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi  – Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2018 privind aprobarea proiectului de investiții, a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. primar Vlad Oprea  arată că, este vorba despre modificarea totală a valorii proiectului.

Dl. cons. Miloș Călin întreabă de ce se modifică valoarea acestui proiect si cu cat s-a scumpit?

Președintele de ședință dă  cuvântul dnei Irina Avramescu, șef Serviciu Politici Publice să le explice celor prezenți motivele pentru care s-a modificat valoarea proiectului.

Dna. Irina Avramescu arată că, nu s-a vrut să se piardă valoare de pe linia bugetară  de diverse si neprevazute si atunci s-au redistribuit fondurile  ca să fie folosite la partea de lucrări, modificându-se  atât partea  eligibila cat  si cea neeligibila. Astfel, s-a mărit atât valoarea  eligibilă  a proiectului, cât si valoara neeligibilă.

Președintele de ședință supune  aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate în forma prezentată (17 voturi ”pentru”)

Urmează pct. 2 –  Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Loacal nr. 123/2023 privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare si asfaltare DC 134 – Drum Cota  1400  in oraș Sinaia, județul Prahova, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, inițiat de dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Primar arata că,  Ministerul Dezvoltarii a solicitat printr-o notificare actualizarea devizului pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare si asfaltare DC 134 – Drum Cota  1400  în oraș Sinaia, județul Prahova, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotârâre sus menționat care se adoptă cu 17 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind vânzarea  apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr.11, bl. 9B, et.2, ap.9, având numar cadastral 24387-C1-U9, către dna. Bucur Diana Vasilica, initiat de Vlad Oprea, primarul Orașului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae întreabă care este urgența acestui proiect.

Președintele de ședință menționează că,  în conformitate cu  noul regulament s-a stabilit un termen de vânzare  și, dacă vânzarea nu se aprobă în această ședință, se pierde termenul.

Dl. Cons. Miloș Călin  întreabă când se pot vinde apartamentele închiriate prin ANL.

Dna. Boteanu Marilena,  inspector Biroul Patrimoniu, arată că, în  conformitate cu  legea, apartamentele ANL se pot cumpăra după  6 ani de chirie neîntreruptă.

Dl. Cons. Pavel Georgini  întreabă de ce nu se pot vinde acum ?

Dl. Primar  le recomandă dlor consilieri să le aducă la cunoștintă celor interesați că pot face cereri de vânzare apartamente ANL. pentru că au expirat cei 6 ani în luna septembrie 2023.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 17 voturi ”pentru”.

Urmează proiectul de hotărare înscris pe ordinea de zi suplimentară, respectiv proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării de servicii juridice  de asistență și/sau de reprezentare a Orașului Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, dosarul nr. 21108/3/2023.

Dl.cons. Iosifescu Nicolae întreabă la ce se referă acest proiect și dacă  este vorba despre un proces anume ?

Dl. Președinte  de ședință menționează că, Asociația România Vie contestă  HCL. Nr. 184/30.10.2019 prin care s-a aprobat PUZ-ul pentru  amplasare parcare supraetajată tip ”Park&Ride”din zona gării. Acțiunea se află pe rol la Tribunalul  București și, ținând cont de complexitatea procesului,   este nevoie de angajarea unui  serviciu juridic extern.

Dl. cons. Miloș Călin precizează că, fundația respectivă a dat în judecată Consiliul local și vor să anuleze Autorizația de construire de la Park&Ride, printre altele.

Dl. cons. Pavel Georgini își amintește că, există o sentință judecătorească prin care s-a câștigat procesul cu Park&Ride și nu întelege de ce se revine.

Dl. primar Vlad Oprea  intervine precizând că, nu este vorba despre procesul câștigat, acela  a fost pentru anularea contractului de finanțare, ci este vorba despre anularea Autorizației de construire și nu are legatură una cu cealaltă.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat, care se adoptă cu 16 voturi ”pentru” și ”o abținere” (se abține dl. Cons. Iosifescu Nicolae).

Dl. Cons. Pavel Georgini arată că, are o plângere de la o asociație de locatari de pe str. 1 Mai care reclamă că, într-un apartament din zona respectivă, o doamna Georgescu Aminia,  crește 10-20 de  câini și pisici, iar colocatarii sunt  terorizați  datorită mirosului insuportabil și focarului de infecție existent în bloc. A înțeles că, i s-a dat amendă doamnei  si doar atât. Solicită să se ia măsuri pentru înlăturarea acestei situații neplăcute.

Dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran  menționează că i s-a dat amendă pe care a contestat-o în instanță.

Dl. Cons. Pavel Georgini propune să i se mai dea amenzi până când se rezolvă și chiar să i se facă executare silită pe bunuri.

Dl. Primar  arată că, amenda nu este eficientă, doamna în cauză a fost amendată de mai multe ori, dar, datorită faptului că nu are bani nu a platit-o sau a contestat-o. Primăria, în urma sesizărilor făcute,  a trimis  Poliția animalelor, Direcția de Sănătate Publică  și  Protecția animalelor, dar nu s-a întâmplat nimic. În prezent, doamna nu mai locuiește acolo și animalele sunt singure. Se va proceda din nou la amendarea ei.

Președintele de ședință le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 16,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 20, 2023

Comments are closed.