Administrație Publică

Hotărârea nr.173 privind aprobarea participării la „ Programul privind creșterea capacității energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, finanțat din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Primăria Orașului Sinaia”

decembrie 11, 2023

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.3651/5.12.2023;

– Raportul de specialitate nr.3652/ 5.12.2023  întocmit de Biroul Investiții și Achiziții prin care se propune aprobarea participării la  „ Programul privind creșterea capacității energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”și a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Primăria Orașului Sinaia”;

– Ordinul nr. 2.641/11.10.2023 privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare din anul 2021 a „Programului privin creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”,

Văzând Avizul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice;

Având în vedere prevederile art.II alin.(3) din OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea incadrarii in ținta de deficit bugetar asumată prin programul de convergență, precum și prin completarea si modificarea unor acte normative ;

În conformitate cu prevederile  art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Ținând cont de  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. d), alin.7), lit.i) art. 139 alin. (1) și alin.(3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea la ,,Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” desfășurat prin Administrația Fondului pentru Mediu pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Primăria Orașului Sinaia”, finanțat din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu.

Art. 2. Se aprobă includerea veniturilor și cheltuielilor aferente obiectivului de investiții în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Art.3. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului în cuantum de 1,556,576.44 lei cu TVA.

Art.4. Se aprobă valoarea totală a investiției în cuantum de 17,421,201.22 lei cu TVA, dintre care cheltuieli eligibile în valoare de 15,864,624.78 lei cu TVA.

Art.5. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici – faza DALI, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Primăria Orașului Sinaia”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă contractarea finanțării, în cazul în care proiectul este selectat spre finanțare și se desemnează Primarul Orașului Sinaia, ca reprezentant legal în relația cu autoritatea finanțatoare, să semneze contractul de finanțare, precum și toate actele care au legătură cu procesul de scriere, depunere, contractare și implementare a proiectului.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane și Biroul de Investiții și Achiziții.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată, de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-Aministrativ și Administratie Publică , Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane, Biroului de Investiții și Achiziții și Serviciului Urbanism și Cadastru.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: decembrie 14, 2023

Comments are closed.