Administrație Publică

Hotărârea nr.177 privind aprobarea documentației tehnice și a principalilor indicatori tehnico-economici faza PT+ DE pentru proiectul „Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota1400-Cota2000 (instalații de transport pe cablu și instalații de zăpadă artificială)”

decembrie 14, 2023

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 3733/11.12.2023;

– Raportul de specialitate nr. 3734/11.12.2023 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnice și a principalilor indicatori tehnico-economici faza PT+DE pentru proiectul „Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota1400-Cota2000 (instalații de transport pe cablu și instalații de zăpadă artificială)”

– HCL 203/15.12.2020 privind aprobarea asocierii cu Agentia pentru dezvoltare Regionala Sud Muntenia și Acordul de parteneriat nr. 22552/09.12.2020;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.II alin.(3) din OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și prin completarea si modificarea unor acte normative, modificată și completată prin OUG 103/23.11.2023;

În conformitate cu Art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ; 

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d),  art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă documentația tehnică faza PT+DE pentru proiectul „Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota1400-Cota2000 (instalații de transport pe cablu și instalații de zăpadă artificială)” conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici faza PT+DE pentru proiectul „Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota1400-Cota2000 (instalații de transport pe cablu și instalații de zăpadă artificială)” conform Devizului General, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget şi Resurse Umane, Biroul Investiții și Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sinaia.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al Orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios-administrativ și Administrație Publică : Prefectului județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice,  Serviciul Buget şi Resurse Umane și Biroului Investiții și Achiziții.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: decembrie 14, 2023

Comments are closed.