Administrație Publică

Hotărârea nr.188 privind darea în administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ, Scolii Gimnaziale “ George Enescu” și modificarea anexei nr. 1 a contractului de dare în administrare nr.33144/03.12.2020

ianuarie 8, 2024

Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.3707/08.12.2023;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub  nr.3709/08.12.2023 prin care propune adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Sinaia privind darea în administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ Scolii Gimnaziale “ George Enescu” și modificarea  anexei nr. 1 a contractului de dare în administrare nr.33144/03.12.2020;

Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local Sinaia

În temeiul:

– art.12 alin.(2) și art.146 alin.(1) li.a) și alin.(2) din Legea nr.198/2023 a învățământului preuniversitar;

– Ordinului Ministrului Educației nr. 5263/03.08.2023;

– art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), coroborat cu  art.196 alin(1), lit.a) , art.108 lit.a), art.287 lit.b)  și art.299 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

Art.1 – Aprobă modificarea anexei nr.1 a contractului de dare în administrare a bunurilor imobile, cu destinație unități de învățământ nr.33144/03.12.2020 încheiat între UAT Oraș Sinaia și Colegiul “ Mihail Cantacuzino” , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre prin eliminarea pozițiilor de la 12 la 22 din anexa nr.1 la HCL nr.198/27.11.2020, acestea din urmă trecând în proprietatea publica a orașului Sinaia.

Art.2 – Aprobă darea în administrare cu titlu gratuit a bunurilor cu destinație unități de învățământ, proprietate publica a orașului Sinaia către Școala Gimnaziala “ George Enescu”, asa cum sunt evidențiate în anexa nr.2 la prezenta hotărâre, pe o perioada de 4 ani.

Art.3 – Aprobă modelul de contract de dare în administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ către Școala Gimnaziala “ George Enescu”  conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4 – Termenul de predare-primire a bunurilor este de maxim 15 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.5 – Se mandatează Primarul orașului Sinaia sa semneze contractul de dare în administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ încheiat între Consiliul Local Sinaia și Școala Gimnaziala “ George Enescu “ Sinaia și actul adițional la contractul de dare în administrare a bunurilor imobile, cu destinație unități de învățământ nr.33144/03.12.2020.

Art.6 – Biroul Patrimoniu și Protecție Civila , Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.7 – Prezenta hotărâre va fi comunicată de Secretarul General al orașului Sinaia prin Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală Prefectului Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia , Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă, Scolii Gimnaziale “ George Enescu “.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 18, 2024

Comments are closed.