Administrație Publică

Hotărârea nr.192 privind completarea listei bunurilor de retur predate către SC Sinaia Forever SRL, cu apartamentelor AS 1.1, AS 1.2, AS 1.3, garsoniera AN 1.7, situate pe str. Walter Mărăcineanu nr.20, bl.A. și spațiul RO-REC

ianuarie 8, 2024

Consiliul Local al Orașului Sinaia, Județul Prahova

Având în vedere:

Adresa înregistrată la Primăria Sinaia, cu nr.55374/20.12.2023, prin care SC Sinaia Forever SRL, solicită completarea listei bunurilor de retur cu spațiul RO-REC, necesar în vederea depozitării materialelor sau pentru prestarea serviciilor de tâmplărie și suplimentarea spațiilor de cazare, și cu apartamentele AS 1.1, AS 1.2, AS 1.3 și garsoniera AN 1.7, situate pe str. Walter Mărăcineanu nr.20, bl.A.  în vederea creșterii veniturilor din prestarea  serviciilor turistice;

 • Referatul de aprobare al dlui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 3893/21.12.2023;
 • Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă 3887/21.12.2023;
 • Raportul de specialitate al Juridic Contencios, Administrativ și Administrație Publica
 • Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 3895/21.12.2023
 • Contractul de asociere în participațiune nr.11785/29.06.2006, încheiat între Consiliul Local al orașului Sinaia și SC Ozer Construction SA ;
 • HCL 188/2020 privind schimbarea destinației locuințelor situate în str.Walter Mărăcineanu nr.20,bl.A din locuințe în locuințe de serviciu și repartizarea acestora;
 • Proiectul de Hotărâre nr. 203/21.12.2023, privind schimbarea destinației unitătilor locative AS1.1, AS 1.2, AS 1.3 și AN 1.7, situate în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr.20, în unități pentru servicii turistice;
 • HCL 131/2010, privind inființarea SC Sinaia Forever SRL;
 • HCL 146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat  către  SC Sinaia  Forever SRL, cu completările și modificările ulterioare;
 • Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, 20383/2010 cu completările și modificările ulterioare;
 • Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local al Orasului Sinaia

În conformitate cu:

Art.287 lit. b), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 139, alin.(1) si (3) g) si art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se complează lista bunurilor de retur predate către SC Sinaia Forever SRL, cu bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri, conform  anexei nr.1, parte integrală din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă, Serviciul Buget, Directia Politia Locala, Resurse Umane și SC Sinaia Forever SRL.

ART.3 Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului de Administrație Publică, Instituției Prefectului, Primarului orașului Sinaia, Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă, Directia Politia Locala si SC Sinaia Forever SRL.

Vezi hotărârea în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 8, 2024

Comments are closed.