Administrație Publică

Anunț concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou investiții și achiziții

ianuarie 11, 2023

Primăria orașului Sinaia  organizează în data de 14 februarie  2023 ora 11,00  concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou investiții și achiziții  – ID 565785, cu durată normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână),concurs organizat  în baza art. unic din OUG.80/2022 alin.(2) lit.a)

1.Candidații trebuie să îndeplinească  următoarele condiții  prevăzute de art. 483 alin. (2) cu excepția literei f). din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv :

-să fie numiți într-o funcție publică din clasa I ;
-să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ;
-să fie absolvenți ai studiilor universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;
-să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice ;
-să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Prin excepție de la prevederile art.465 alin.(3)  și de la art.387 din Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,funcțiile publice de conducere de la nivelul autorităților administrației publice locale la nivelul comunelor și orașelor pot fi ocupate, prin concurs organizat în condițiile legii,de persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

2.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Sinaia , în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada  11 ianuarie  2023 – 30 ianuarie  2023, inclusiv  și  conțin în mod obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în  specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției ;

g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)cazierul administrativ.

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

3.Calendarul de desfășurare a concursului :
-proba scrisă, în data de  14 februarie  2023, ora 11.00, la sediul instituției;
-proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.

4.Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

– La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

5.BIBLIOGRAFIA/tematică  :

Bibliografie : 

-Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a.

-Constituția României , republicată ;

-Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare;

-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

-Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

-Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Tematică :

-Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare ,  titlul I și II ale părții a VI-a / tematică – partea a VI a titlului  I – dispoziții generale, titlul II – statutul funcționarilor publici .

-Constituția României , republicată / tematică – titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. secț.2 art.120-123 ;

-Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare / tematică  cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;

-Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare/ tematică –  cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare

-Legea nr. 98 / 2016 și Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016

-Scopul și principiile – art. 2/Legea  98/ 2016;

-Praguri – art. 5-7 /Legea  98/2016;

-Modul de calcul al valorii estimate a achiziției –  art. 9- 25 /Legea 98/2016;

-Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire – art. 16- 17/HG. 395/2016;

-Consultarea pieței – art. 18- 19/HG. 395/2016;

-Documentația de atribuire – art. 20-41 /HG. 395/2016;

-Reguli aplicabile comunicărilor – art. 52- 53/HG. 395/2016 si  art.64-67 / Legea 98/2016;

– Achiziția directa – art. 43- 51/HG. 395/2016 și art.8 / Legea 98/2016;

-Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire: Licitație deschisă, procedura simplificată, negocierea fără publicare prealabilă – art. 58-66, art. 93-94, art.101-104/HG 395/2016 și art.68-75,art. 104, art.113 / Legea 98/2016;

-Elaborarea doc de atribuire – art.154- 161 / Legea 98/2016;

-Criterii de calificare și selecție – art. 29-31 /HG 395/2016 și art.163-186 / Legea 98/2016;

-Criterii de atribuire – art. 32-34 /HG 395/2016 și art. 187-192 / Legea 98/2016;

-Garanția de participare și garanția de bună execuție – art. 35-42 /HG 395/2016;

-Documentul unic de achiziție european. E-Certis – art.193-200 L 98/2016;

-Oferta și documentele însoțitoare – art.123- 125 / HG 395/2016;

-Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia – art.126-131 / HG 395/2016;

– Procesul de verificare și evaluare – art.132-141 / HG 395/2016;

– Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru – art. 207-210 / L 98/2016;

– Finalizarea procedurii de atribuire – art. 211 – 213/ L 98/2016 și 166/ HG 395/2016;

– Informarea candidaților/ofertanților – art. 214 – 215/ L 98/2016;

– Dosarul achiziției – art. 148-149 HG 395/2016;

– Raportul procedurii de atribuire – art. 216- 217/ L 98/2016;

– Subcontractarea – art. 218-220 / L 98/2016 și 150-161 / HG 395/2016;

– Modificarea contractului de achiziție publică/acordului cadru – art. 221- 222/ L 98/2016;

Vezi anunțul în format pdf AICI

– fișa postului

– formular înscriere concurs

Last modified: ianuarie 12, 2023

Comments are closed.